Utveckling av produkturvalet och leveranskedjan blir en del av en mer hållbar utveckling

Artikel

Algol Chemicals strävar som en del av sin föreatgsansvar strategi efter att förnya produktsortimentet i en mer hållbar riktning. Vid valet av nya produkter beaktas flera aspekter, till exempel produktens koldioxidavtryck och den cirkulära ekonomin. Också leverantörerna av produkterna bedöms ur företagsansvars synvinkel. De som uppfyller kundernas krav blir valda.

”Som en del av vår företagsansvars strategi kartlägger vi ständigt nya produkter i samarbete med våra leverantörer. Vårt mål är att under de närmaste åren erbjuda kunderna allt fler alternativ till grönare val”, säger Päivi Autiovuori, HSEQ-expert vid Algol Chemicals.

Som en viktig del av bolagets företagsansvars strategi nämner Autiovuori också en ännu noggrannare bedömning av affärsriskerna än tidigare.

”Riskbedömningar har alltid gjorts inom affärsverksamheten, men nu måste vi ännu noggrannare beakta effekterna av externa fenomen på vår verksamhet. Utarmning av naturresurser och de störningar inom produktionen och transporterna som klimatförändringen orsakar kan inverka på leveranssäkerheten för våra produkter”, säger Autiovuori och fortsätter:

”Vi kan till exempel bli tvungna att med mycket snabbt tidsschema söka alternativa eller nya råvarukällor för att våra kunders förväntningar och behov ska kunna tillgodoses.” 

Vi fäster också större uppmärksamhet än tidigare vid valet av samarbetspartner. Av leverantörer och underleverantörer förutsätter vi att de har undertecknat uppförandekoden för affärsprinciper (Supplier CoBC). 

”Vi observerar värdekedjan och har anvisningar och principer för val och utvärdering av samarbetspartner. Vi utvärderar leverantörer av produkter också ur företagsansvars synvinkel och väljer dem som uppfyller våra kunders krav inte bara när det gäller övergripande produktdokumentation utan också när det gäller ansvarfull företagsverksamhet”, säger Autiovuori.

Företagsansvarsrapport publiceras nästa vår

Responsen från kunderna och olika utvärderingar av företagsansvar har fungerat som en god vägvisare vid planeringen av företagsansvars strategin och utvecklingen av arbetet. Utvärderingsrapporterna har stärkt det behov av att publicera en företagsansvarsrapport som bolaget själv identifierat.

”Med hjälp av den företagsansvarsrapport som vi nu publicerar för första gången kan vi på ett samlat och tydligare sätt lägga fram de saker som vi har gjort inom området för miljöansvar samt socialt och ekonomiskt ansvar. Å ena sidan berättar rapporten för våra samarbetspartner vad vi redan har gjort och å andra sidan vad de kan förvänta av oss i framtiden. Dessutom fungerar den som en intern företagsansvarshandbok för personalen och som ett redskap för ledningen”, säger Autiovuori.

Algol Chemicals företagsansvarsrapport publiceras våren 2023 som en del av Algol-koncernens företagsansvarsrapport. 

Mer information

Päivi Autiovuori, Team Leader, HSEQ, tfn 050 588 0488.

Läs mer om Algol Chemicals ansvarsarbete

Ämnesområden:  Företagsansvar