Ansvar i Algol Chemicals

För oss på Algol Chemicals är ansvar kopplat till handlingarna i vardagen. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att säkerställa att vår leveranskedja fungerar säkert och i enlighet med alla krav. Vi inser vikten av vår roll som kemikalieleverantör och vårt övergripande ansvar i leveranskedjan. 

Vi följer Algol-koncernens policyer för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet och vår uppförandekod som definierar etiska principer för alla enheters och anställdas aktiviteter. Vi kräver också att våra leverantörer och konsulter följer dessa principer. 

Ledningssystem i enlighet med standarderna ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 fungerar tillsammans med kemiindustrins Responsible Care-initiativ som vägledning för vårt målorienterade och effektiva arbete. Vi utvärderar regelbundet de risker och möjligheter som är förknippade med vår verksamhet. Vi har också förbundit oss till ständiga förbättringar. Vi utvecklar proaktivt vår verksamhet tillsammans med våra intressenter och agerar snabbt på eventuell feedback. 

Vi har fastställt ansvarsmål för vår verksamhet som syftar till att främja en sund och fungerande arbetsgemenskap, hållbar användning av energi och resurser samt ständig förbättring av kvaliteten i vår verksamhet. 

Dessa mål bidrar också till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

SUSTAINABILITY REPORT

 

ANSVARSMÅL

 

CERTIFICAT

 

ANDRA MATERIAL