Produktsäkerhet och spårbarhet i leveranskedjan blir allt viktigare för kunderna

Artikel

I början av året publicerades Algol Chemicals kortsiktiga ansvarsmål för 2022-2024 i linje med sin nya strategi. Målen baseras på en enkät som gjorts i bolaget, vilken tydliggjorde de viktigaste aspekterna av ansvarsarbetet för kunder och andra intressenter. Enligt resultaten har bland annat produktsäkerhet och spårbarhet i leveranskedjan blivit allt viktigare för kunderna. 

”Med agerande i linje med våra mål kan vi bättre säkerställa säkerhet och ansvarighet i all vår verksamhet. Ändamålsenlig främjande av ansvar uppfyller också våra intressenters förväntningar” konstaterar Kalle Kettunen, verkställande direktör för Algol Chemicals.

Företagets ansvarsmål för de närmaste åren fokuserar på bland annat på ansvarsfullhet inom produktsäkerhet och leveranskedja. 

”Vår leveranskedja sträcker sig från inköp till produktförpackning och transporter. Vi måste ständigt säkerställa att de produkter vi levererar inte bara är säkra att använda utan även säkra att hantera och transportera”, säger Kettunen. 

För att garantera produktsäkerhet och produktöverensstämmelse samlar företaget systematiskt in information och produktdokumentation. Till exempel är REACH-förordningen för produkter samt förpacknings- och livsmedelslagstiftningen centrala i detta arbete. 

Ny process för att stödja val av leverantörer

Under 2021 har vi tagit i bruk både leverantörsbedömning och affärsprincip för leverantörer och underleverantörer (Supplier Code of Business Conduct). Med dessa strävar vi efter att säkerställa hela leveranskedjans ansvar. Processen stödjer valet av leverantörer som uppfyller kundernas ansvarskrav.

"Vi har förnyat vår partnerskapsprocess och förutsätter en allt mer omfattande utredning från alla våra nya partner om deras ansvarighet. Vi kräver också att befintliga leverantörer och underleverantörer förbinder sig inte bara till våra affärsprinciper utan också till våra värderingar, vilka är ansvarstagande, samarbete och utveckling. Då kan vi tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundernas ansvarskrav”, säger Kettunen.

Bolaget granskar årligen utvecklingen av de ansvarsmål som satts upp för perioden. Informationen publiceras på webbplatsen: www.algolchemicals.com/sv/foretag/ansvarighet 

Ämnesområden:  Säkerhet