Vi uppnådde de flesta av våra ansvarsmål år 2022

Artikel

I början av 2022 publicerade vi våra kortsiktiga ansvarsmål för 2022–2024 i enlighet med vår strategi. Dessa mål baseras på en medarbetarundersökning inom företaget som klargjorde de viktigaste frågorna i vårt ansvarsarbete, sett till relationer med kunder och andra intressenter. År 2022 uppnådde vi de flesta av våra ansvarsmål.

Våra ansvarsmål ska säkerställa en sund och välfungerande arbetsgemenskap, hållbar användning av energi och resurser och kontinuerlig förbättring av kvaliteten i vår verksamhet. Genom konkreta åtgärder för att uppnå våra mål verkar vi också för FN:s globala mål för hållbar utveckling när det är tillämpligt.

År 2023 kommer våra ansvarsmål att bli en allt viktigare del av vårt prestationsstyrningssystem. Detta ska hjälpa oss att göra målen till en allt tydligare och mer konkret del av vårt dagliga arbete.

Vi kommer att rapportera mer om vårt ansvarsarbete under våren, då Algol-koncernens första ansvarsrapport publiceras. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

 

Säkerhet

  • Mål:  0 olyckor och 59 säkerhetsinspektioner
  • Resultat: 1 olycka och 72 säkerhetsinspektioner

År 2022 vidgades målsättningen för säkerhetsinspektioner avseende enskilda medarbetare till att omfatta de flesta av våra anställda. Detta hade stor inverkan eftersom både antalet säkerhetsinspektioner och säkerhetsobservationer ökade avsevärt.

Trots det stora antalet säkerhetsinspektioner och säkerhetsobservationer uppnådde vi inte vårt mål på noll olyckor. Förra sommaren bröt en av våra anställda ett finger när hen fastnade med handen mellan tunga föremål. Att hantera dessa föremål ingick inte i medarbetarens normala arbetsrutiner. Olyckan orsakade en sjukfrånvaro på 43 dagar. Som en korrigerande åtgärd granskade vi riskerna med arbetet på nytt och övervägde säkrare arbetsmetoder.

 

Bild 1. Olyckor och olycksfrekvenser (LTI) 2019–2022.

 

Bild 2.  Säkerhetsinspektioner och rapporterade säkerhetsobservationer 2019–2022.

 

Välbefinnande på jobbet

  • Mål: Friska och engagerade medarbetare
  • Resultat: eNPS 16,7

Vi övervakar medarbetarnas välbefinnande genom bra ledarskap, regelbundna granskningar och målsättningsdiskussioner samt medarbetarundersökningar om arbetshälsa. Resultatet av vår undersökning om arbetshälsa våren 2022 var en eNPS (Net Promotor Score) på 16,7. Den totala poängen för arbetshälsa ökade från 3,85 året innan till 3,92.
 
Bland medarbetarna bedömde 80 % att deras nuvarande arbetsförmåga var bra eller mycket bra. Den totala poängen minskade dock från i genomsnitt 8,7 året innan till 8,3. Resultaten och förbättringsförslagen diskuterades tillsammans med de anställda. Vi gör ytterligare förbättringar av kommunikationskanalerna, intensifierar vår interna kommunikation och förbättrar mötesformerna. Dessutom uppmärksammar vi tydlighet och genomförbarhet i de enskilda målen.

 

Bild 3. Sjukfrånvaro 2019–2022.

 

Ansvar i leveranskedjan

  • Mål: Ansvarsbedömningar av våra samarbetspartners
  • Result: Resultat: 19 leverantörsansvarsbedömningar slutförda

Vi kräver att alla våra leverantörer och underentreprenörer undertecknar vår uppförandekod för leverantörer. Dessutom har vi riktlinjer och principer för urval och utvärdering av samarbetspartners. Nya leverantörer bedöms också noggrant ur ett ansvarsperspektiv. Befintliga leverantörer bedöms efter behov. Utöver de ovannämnda aktiviteterna väljs 20 redan godkända leverantörer ut för bedömning varje år. Antalet genomförda bedömningar minskade med en. I samband med framtida bedömningar ska vi förbättra kommunikation för att säkerställa att innebörden är tydlig för alla parter i leveranskedjan och att all information som är nödvändig för bedömningen kan samlas in utan dröjsmål.

 

Miljö 

  • Mål: Hållbar resursanvändning och minskade utsläpp 
  • Resultat: 53 % minskning av mängden kemiskt avfall

Som distributör och förpackare av kemikalier orsakas den största miljöpåverkan av resursanvändning i våra egna produktionsanläggningar, lagring av produkter samt transporter. År 2022 tittade vi extra på mängden avfall på grund av inkurans hos produkter. Genom att övervaka produkternas hållbarhet på ett effektivare sätt, optimera inköpsvolymerna och arbeta tillsammans med aktörer i leveranskedjan kunde vi minska den totala mängden kemiskt avfall med 53 % jämfört med föregående år. Vi samlar även in utsläppsdata från produkttillverkare, leverantörer och transportföretag.

Bild 4. Andel kemiskt avfall jämfört med den totala mängden avfall 2021 och 2022.Ämnesområden:  Företagsansvar