Vi uppnådde de flesta av våra hållbarhetsmål 2023

Artikel

I början av 2022 publicerade vi våra hållbarhetsmål med kortare horisont för 2022–2024, i enlighet med vår strategi. Dessa mål baseras på en undersökning inom företaget som visade vilka som är de viktigaste frågorna i vårt hållbarhetsarbete när det gäller kunder och andra intressenter.

År 2023 uppnådde vi alla våra mål för arbetshälsa och hållbarhet i leveranskedjan samt några av våra säkerhetsmål. Vi är särskilt nöjda med guldmedaljen som uppnåtts i Ecovadis hållbarhets utvärderingssystem.

Våra hållbarhetsmål ska säkerställa en hälsosam och väl fungerande arbetsgemenskap, hållbar användning av energi och resurser samt kontinuerlig förbättring av kvaliteten i vår verksamhet. Genom konkreta åtgärder som främjar våra mål deltar vi också i FN:s mål för hållbar utveckling där så är tillämpligt. 

År 2023 blev hållbarhetsmålen en allt viktigare del av vårt prestationsstyrningssystem. Därmed har våra mål blivit en allt tydligare och mer konkret del av vårt dagliga arbete. 

Säkerhet 

  • Mål:  0 olyckor och 64 säkerhetsinspektioner
  • Resultat: 3 olyckor och 67 säkerhetsinspektioner

År 2023 hade medarbetarna vid våra produktionsanläggningar personliga mål för säkerhetsinspektioner och säkerhetsobservationer. 

Trots det stora antalet säkerhetsinspektioner och säkerhetsobservationer kom vi inte ner till målnivån noll olyckor. Totalt inträffade tre olyckor under året, varav två var halkolyckor. En olycka orsakades av att en gaffeltruck var tvungen att bromsa plötsligt på grund av ett hinder, vilket gjorde att föraren slog huvudet mot vindrutan. Olyckor ledde till totalt 25 dagars sjukfrånvaro. Som en korrigerande åtgärd granskade vi principerna för säkra arbetsmetoder och uppdaterade våra riskbedömningar på arbetsplatsen.


Bild 1. Olyckor och olycksfrekvenser (LTI) 2020–2023.

Bild 2.  Säkerhetsinspektioner och rapporterade säkerhetsobservationer 2020–2023.

 

Välbefinnande på jobbet

  • Mål: eNPS 25
  • Resultat: eNPS 35,5

Vi övervakar våra medarbetares välbefinnande genom regelbundna granskningar och målsättningsdiskussioner parallellt med undersökningar av arbetshälsa. Våra team har sina egna diskussionsrutiner som ger chefer återkoppling och gör det möjligt för dem att övervaka arbetshälsofaktorer på regelbunden basis.

Resultatet av vår undersökning om arbetshälsa som genomfördes våren 2023 var en eNPS (Employee Net Promotor Score) på 35,5. Totalt bedömde 82 % av medarbetarna sin nuvarande arbetsförmåga som god eller mycket god. Den totala poängen för arbetsförmåga ökade från ett genomsnitt på 8,3 föregående år till 8,6. Den totala poängen för arbetshälsa ökade från 3,92 föregående år till 4,01. Även om vi är nöjda med dessa förbättringar fortsätter vi att fokusera på tydligt definierade mål, processer, kommunikationsvägar och ansvarsområden.

Algolkoncernen erbjuder sin personal säkerhets- och hållbarhetsutbildning via sin onlineportal e-Academy.

År 2023 slutförde samtliga Algol Chemicals-medarbetare Algols utbildningsmodul för uppförandekod.

Kuva 3. Genomförd Algol Code of Business conduct-utbildningar % / personal 2020-2023.

 

Leveranskedjans hållbarhet 

  • Mål: 20 leverantörsutvärderingar genomförda
  • Resultat: 24 leverantörsutvärderingar genomförda

Vi kräver att alla våra leverantörer och underentreprenörer undertecknar vår uppförandekod för leverantörer. Utöver detta har vi riktlinjer och principer för val och utvärdering av samarbetspartners. Nya leverantörer utvärderas också noggrant ur ett hållbarhetsperspektiv innan de godkänns. Leverantörer som redan har valts ut som samarbetspartners omvärderas om det skulle behövas. Dessutom väljs 20 redan godkända leverantörer ut för förnyad utvärdering varje år. År 2023 överträffade vi vårt mål genom att utvärdera 24 befintliga leverantörer. Dessutom utvärderade vi ett stort antal nya leverantörer.

 

Miljö 

  • Mål: Hållbar resursanvändning och minskade utsläpp 
  • Resultat: Mängden kemiskt avfall minskade

Som distributör och förpackare av kemikalier orsakas den största miljöpåverkan av resursanvändning i våra egna produktionsanläggningar, lagring av produkter samt transporter. År 2023 fortsatte vi arbetet med att förhindra avfallsgenerering på grund av inkurans hos produkter. Genom att övervaka produkternas hållbarhet på ett effektivare sätt, optimera inköpsvolymerna och arbeta tillsammans med aktörerna i leveranskedjan kunde vi minska den totala mängden avfall från våra produkter. Mängden icke-farligt avfall minskade med 33 %, samtidigt som den totala mängden avfall minskade med bara 2 %.

Koldioxidutsläppen från våra egna produktionsanläggningar har beräknats för Scope 1 och Scope 2. Siffrorna visar att det fortfarande finns utrymme för utsläppsminskande åtgärder. Målet är att minska vår totala energiförbrukning och att uteslutande använda el från förnybara källor. Dessutom undersöker vi om vår anläggning i Åbo skulle kunna övergå till ett uppvärmningsalternativ med lägre koldioxidutsläpp.

Vi samlar även in utsläppsdata från produkttillverkare, leverantörer och transportföretag.

 

Bild 4a. CO2-utsläpp, Kvarntorp produktionsanläggning 2021-2023.


Bild 4b. CO2-utsläpp, Turku produktionsanläggning 2021-2023.

Bild 5. Mängd kemikalieavfall 2021-2023.