Vad är en UFI? Och var och när behövs den?

Artikel

 

EU :s förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier (CLP) har uppdaterats. Uppdateringen innebär att företag som tillverkar, blandar eller importerar till EU/ESS blir skyldiga att tillhandahålla särskild produktinformation, inbegripet UFI kod för de produkter som klassificerats med avseende på hälso- och/eller fysikaliska faror.

EU:s harmoniserade format för PCN (Poison Centre Notification) började gälla 1 januari 2021. Syftet är att ge de nationella giftinformationscentralerna aktuell information om egenskaper och risker för kemiska blandningar vid tillbud/olyckor.

En unik formuleringsidentiferare, eller UFI-kod, togs fram för att identifiera blandningar som är hälsofarliga, eller som har vissa hälsoeffekter. UFI-koden är som en ID-handling för en kemisk blandning. Vid förgiftning kommer sammansättningen av de klassificerade blandningarna att entydigt kunna identifieras och då länkas till lämplig medicinsk behandling.

Den 16 tecken långa UFI-koden måste inkluderas på varningsetiketten eller finnas tydligt läsbar i dess omedelbara närhet. Koden kan skrivas direkt på blandningens förpackning eller fästas på en separat etikett under förutsättningar att de allmäna reglerna om exempelvis tydlighet och hållbarhet för varningsetiketter följs.

Den aktör som skriver anmälan till giftinformationscentralen (PCN) kan skapa UFI-koden genom att använda den UFI-generator som finns som ett online-verktyg på webbplatsen för Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA (European Chemicals Agency). UFI-koden kostar ingenting och användningen är flexibel. Exempelvis kan ett företag använda samma UFI-kod i hela distributionskedjan så länge som blandningens sammansättning inte ändras, eller så kan ett företag skapa flera UFI-koder för samma produkt.

Sista dagen för när ett företag skall tillhandahålla informationen för en farlig blandning beror på vilken typ av slutanvändare produkten har.

Konsumentprodukter och produkter för yrkesmässigt bruk

För blandningar avsedda för konsumentanvändning eller för yrkesmässig användning ska informations inlämning samt tillgång till UFI kod på varningsetiketterna ha börjat tillämpats sedan den 1 januari 2021

Produkter för industriell användning

För blandningar avsedda för industriell användning ska informations inlämning samt UFI kod på varningsetiketterna tillämpas från och med den 1 januari 2024

Om ett företag redan innan den 1 januari 2021, har lämnat in uppgifter om sina blandningar till den nationella myndigheten, så finns en övergångsperiod till den 1 januari 2025 för att lämna information i enlighet med de nya informationskraven.

På Algol Chemicals gör vi PCN-anmälningar under övergångsperioden och rapporterar UFI-koder i distributionskedjan efter hand som de blir tillgängliga. UFI-koder finns redan inkluderade i vissa säkerhetsdatablad och etiketter.

Om du behöver mer information om vilka krav som ställs på ditt företags produkter är du välkommen att kontakta din säljare eller experterna inom vår HSEQ-avdelning.

 

 
Ämnesområden:  Kemisk industri

Kontakta oss

Susanne Holm

HSEQ Manager, Algol Chemicals AB

+46 707 802 388

firstname.lastname@algol.com