Utvärderingar som stöd vid utveckling av ansvarsarbetet 

Artikel

Algol Chemicals har redan länge gjort enkäter om kundtillfredsställelse. Målet med enkäterna har varit att utreda hur man bättre kan svara på kundernas förväntningar på företagsansvar. Utöver responsen från kunderna fungerar olika utvärderingar av företagsansvaret som en god vägvisare i utvecklingen av arbetet. Företagsansvar syns hos Algol Chemicals också i belöningen av personalen.

FIBS är det största företagsansvarsnätverket i de nordiska länderna och medlemskapet i det har gjort det möjligt för Algol Chemicals att göra en självvärdering inom företagsansvar. Den tydliga resultatrapport som utarbetas utifrån utvärderingen stöder utvecklingen av bolagets företagsansvars arbete. Utöver självvärderingen har bolaget svarat på utvärderingar som både leverantörerna och kunderna gjort.

Utöver dessa utvärderingar har Algol Chemicals anslutit sig till EcoVadis som är ett system för utvärdering av företagsansvar och förbundit sig till kemikaliedistributörernas program Responsible Care. Alla dessa åtaganden och utvärderingar har gett nyttig information om bolagets företagsansvars arbete och utvecklingsbehov. Vi har hittat utvecklingsobjekt inom mätning, rapportering och kommunikation om miljökonsekvenser.

”Alla utvärderingar har gett oss bra vägkost för utveckling och stärkt uppfattningen att vi är på väg i rätt riktning. Genom att göra självvärderingar har vi fått mer information om våra styrkor och utvecklingsobjekt samt konkreta rekommendationer för att utveckla vårt företagsansvars arbete. De största utmaningarna just nu hänför sig till produkternas koldioxidavtryck och koldioxidutsläppen från transporter som hänför sig till leveranskedjan”, säger Päivi Autiovuori, HSEQ-expert hos Algol Chemicals.

Företagsansvar blir del av belöningen

Utvärderingarna har visat att företagsansvar bör integreras ytterligare i personalens dagliga arbete. I introduktionen av en ny anställd ingår utbildning på webben om värderingar och affärsprinciper. Dessutom erbjuds utbildning i frågor som gäller till exempel arbetarskydd, kemikaliesäkerhet och informationssäkerhet. En del av utbildningarna är obligatoriska för alla anställda.

”Varje anställd bör förstå betydelsen av sitt eget arbete när det gäller att förverkliga och utveckla företagsansvaret. Ansvarsfull verksamhet utgår alltid från människan själv, förståelse för saken, ett rätt tänkesätt och engagemang", säger Autiovuori.  

Belöningen av personalen har tagits med som en del av utvecklingen av och målen för företagsansvars arbetet. Detta hjälper ledningen och personalen att fästa större uppmärksamhet vid företagsansvar och att agera på ett sätt som främjar att målen nås. För närvarande beaktar Algol Chemicals företagsansvar vid belöningen bland annat i fråga om säkerhet och resurseffektivitet. 

”Vi har uppställt som mål att rapportera säkerhetsobservationer och genomföra ett visst antal säkerhetsronder per verksamhetsställe varje år. Dessutom fäster vi särskild uppmärksamhet vid de avvikelser som upptäckts i produkterna eller leveranserna. Utförda säkerhetsronder, rapporterade säkerhetsobservationer och effektiv hantering av avvikelser har en positiv inverkan på belöningen av personalen”, säger Autiovuori. 

Enligt Autiovuori kan integrationen utvecklas ytterligare utöver genom belöning och introduktion också genom att ordna ansvarsutbildning samt genom att öka den interna kommunikationen om projekt, mål och utmaningar i anslutning till företagsansvaret. 

Mer information

Päivi Autiovuori, Team Leader, HSEQ, tfn 050 588 0488.

Läs mer om Algol Chemicals företagsansvars arbete.

Ämnesområden:  Företagsansvar