Kreosot är ju så effektivt – varför får det inte användas längre?

Artikel

Kreosot är en blandning av många olika ämnen och är en restprodukt vid torrdestillation av kol för produktion av koks.
Sedan slutet av 1800-talet har kreosot använts för att impregnera trä för att skydda mot röta och skadeinsekter. Kreosot är därför ett bekämpningsmedel som tillhör träkonsververingsmedlen bland biocidprodukter. Eftersom användningen av kreosot kan leda till oacceptabla risker för hälsa och miljö finns det strikta regler för hur och var kreosot får användas.

Hälso- och miljörisker med kreosot

Kreosot klassificeras som ett cancerframkallande ämne och innehåller flera ämnen med giftiga egenskaper. Bland dessa finns antracen, fluoranten, pyren och fenantren – de är beständiga, kan lagras i levande vävnad (bioackumuleras) och är giftiga. De är i allmänhet farliga under lång tid efter själva behandlingen av träet.

Användning och regler för kreosot

Kreosot används idag för industriell impregnering av järnvägssliprar, liksom av el- och telefonstolpar. Användningen av kreosot begränsades på 1980-talet, innan dess fanns ingen begränsning för användning av kreosotimpregnerat timmer i byggnader och det kan därför finnas i äldre hus. Idag får kreosot endast användas av specialutbildade yrkesmän. Kreosotimpregnerat avfallsvirke klassificeras som farligt avfall och måste skickas till särskilda återvinningsstationer och får inte eldas upp.

REACH-förordningen och kreosotförbudet

Trä som är impregnerat med kreosot får inte användas inuti byggnader (oavsett byggnadens ändamål); i lekredskap på lekplatser, i parker, trädgårdar eller anläggningar för utomhusaktiviteter där det finns risk för tät hudkontakt; vid tillverkning av trädgårdsmöbler såsom picknickbord; vid tillverkning, användning och eventuell återbehandling av: behållare avsedda för odling, förpackningar som kan komma i kontakt med råvaror, halv- eller helfabrikat av produkter avsedda för konsumtion av människor eller djur, eller av andra material som kan kontaminera de varor som anges ovan.

Dessa begränsningsregler finns i REACH-förordningen (EU) 1907/2006 (ämne 31, Bilaga XVII) och gäller oavsett virkets ålder.

Godkända biocidprodukter med kreosot

Biocidprodukter som innehåller kreosot måste godkännas av kemikaliemyndigheten innan de får användas inom Norden. Kreosot har utvärderats inom granskningsprogrammet för verksamma ämnen i biocidprodukter inom EU. De aktuella godkännandena gäller fram till den 31 oktober 2020. 

Algol Chemicals produktportfölj finns AlgolinTM, ett träimpregneringsmedel som kan användas i många traditionella användningsområden. Tack vare råvaror av hög kvalitet är AlgolinTM ett högklassigt alternativ för träimpregnering med enhetligt resultat.

 
Ämnesområden:  Färger