Hur kommer TiO2-marknaden att utvecklas, och vilka faktorer styr utvecklingen?

Artikel

Enligt flera källor förutspås den globala marknaden för titandioxid att växa från 13,21 miljarder USD år 2016 till 28,5 miljarder USD år 2025. Det som förväntas driva utvecklingen är ökningen i pigmentkonsumtion per capita i utvecklingsekonomier samt växande efterfrågan på titandioxid inom bygg- och fordonsindustrin.

Marknaden för titandioxid delas upp efter kristallformerna: rutil och anatas. Rutil är den vanligaste och mest stabila formen. Den har ett högre brytningsindex, högre specifik vikt och högre kemisk stabilitet och lämpar sig därför bättre för de viktigaste användningarna för titandioxid. De främsta användningsområdena är pigment och nanopartiklar. Anatas är en slags polymorf, som vid upphettning till 915 °C omvandlas till rutilformen. Även anatas används som pigment, men rekommenderas inte till utomhusanvändning på grund av sin låga UV-stabilitet jämfört med rutil. Titandioxid i anatasform föredras vid papperstillverkning eftersom det sliter mindre på maskinerna. Den höga användningen av rutil inom olika branscher – som kemi, kosmetika, livsmedel, färg – kommer att driva på marknaden för titandioxid de närmsta åren.

Vad gäller produkten så delas marknaden upp i pigment och nanopartiklar. Titandioxidens partikelstorlek i ett pigment ska vara mellan 200-350 nm, eller omkring halva våglängden av det ljus som ska spridas, för att ge ett högt brytningsindex och hög absorptionsnivå. Nanopartiklar av titandioxid har en partikelstorlek under 100 nm, vilket ökar genomskinligheten och förmågan till att TiO2 reflekterar ljuset. De används främst i smink, mat, som katalysatorer och i halvledare. De bredare användningsområdena för titandioxidpigment i färg, plaster, gummi, bläck med mera kommer att bidra till den ökande konsumtionen av titandioxid, vilket driver tillväxten för titandioxidmarknaden.

Baserat på tillämpning delas den globala marknaden för titandioxid upp i färger och lacker, pappersmassa och papper, plast, smink, bläck, samt övrigt. Det är färger och lacker som förväntas växa snabbast, pådrivet av tillväxten inom fordons- och byggbranschen. När titandioxid används i färg förlängs både livslängden på färgen och dess skyddande egenskaper. Genom att använda titandoxid fås estetiskt tilltalande, täckande och slitstarka färger och lacker.

Den globala titandioxidmarknaden delas upp i Asia-Pacific, Europa, Nordamerika, Sydamerika samt Mellanöstern och Afrika, där Asia-Pacific är världens största marknad för titandioxid. Regionens växande befolkning kombinerat med ökande disponibel inkomst förväntas ytterligare öka efterfrågan. I Europa förväntas marknaden växa avsevärt och regionen behåller en hög andel av den globala marknaden tack vare stigande efterfrågan på kosmetiska produkter i Italien, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Växande disponibel inkomst och ökat intresse för personlig skönhetsvård driver marknaden under de kommande åren. Den sydamerikanska titandioxidmarknaden förväntas växa näst snabbast i världen tack vare regionens starka tillväxt inom byggbranschen.

De främsta orsakerna till rörelser på TiO2-marknaden

Råvaruleverantörerna utgör det första steget i värdekedjan för titandioxidmarknaden. TiO2 utvinns ur råvarorna med hjälp av olika processer, klorprocesser eller sulfatprocesser. Titan framställs som en mellanprodukt i båda processerna och kan därifrån bearbetas vidare för andra tillämpningar. Starka miljökrav och volatila råvarupriser är de faktorer som framför allt begränsar tillväxten i titandioxidmarknaden – men det finns även andra, ibland oväntade, faktorer som påverkar marknaden, något som diskuteras nedan.

Kina och miljöperspektiv 

För att begränsa miljöskador har Kinas centrala ledning inte bara infört miljökrav och skärpt kontrollen utan har starkt begränsat möjligheterna att utöka produktionen av TiO2 genom sulfatprocessen. Det godkänns idag endast vid utbyggnad av befintliga fabriker, eller vid riktigt stora projekt. Målet är tudelat: klorprocessen är mer miljövänlig, använder mindre energi och resulterar i mindre mängd avfall per ton pigment som produceras, dessutom ger den bättre betalt i och med högre kvaliteter av TiO2, något som krävs för många användningsområden. 

Producenterna i Kina har dock begränsad erfarenhet av klorprocessen och det behövs tid, pengar och erfarenhet för att höja de kinesiska tillverkarna till nivåer där de kan konkurrera med multinationella producenter.
Kinesiska producenter försöker skapa en netto-expansion av renare sulfatfabriker genom att få de mer effektiva att expandera, samtidigt som de mindre fabrikerna med stor miljöpåverkan stängs ner. Planens utfall styr tillgången på TiO2 – och påverkar därmed konkurrensen på hela den globala marknaden.

Ändrade konkurrensstrategier

Oreglerad kinesisk expansion var det som ledde till den senaste långvariga nedgången inom TiO2, en nedgång som dramatiskt sänkte vinsterna hos de multinationella producenterna. År 2010 blev Kina en nettoexportör av TiO2 och 2014 nådde man 409 kt. Lagren växte vilket sänkte efterfrågan. Branschens lönsamhet sjönk vilket 2015 ledde till en allvarlig prisnedgång och att fabrikernas genomsnittliga nyttjandegrad föll till 82 %. När lagernivåerna normaliserades 2016 återhämtade sig efterfrågan dramatiskt och de multinationella producenterna höjde både försäljningsvolym och pris, en trend som har hållit i sig under två år. När de åter blev lönsamma har de multinationella producenterna implementerat nya strategier.

Idag är de multinationella företagen fokuserade på tillväxt genom konsolidering snarare än investeringar. Tronox’ föreslagna köp av Cristal samt Venators föreslagna köp av Ashtabulas anläggningar – som kan komma att behöva godkännas av USA:s konkurrensmyndigheter – har som mål att skapa både synergieffekter och utöka regionala produktportföljer.

Snarare än att skynda fram investeringar för att utöka kapaciteten har de multinationella producenterna primärt fokuserat på att maximera sin tillgängliga kapacitet. De är försiktiga, gör mindre investeringar och använder latent kapacitet. Ett bättre utnyttjande av Cristals befintliga resurser är det primära argumentet för det föreslagna köpet av Tronox.

Chemours har inte deltagit i konsolideringen utan har fokuserat på prisstabilisering, vilket leder till högre förutsebarhet. Denna strategi gör att både företaget och dess kunder kan förbättra planeringen och investera i ökad leveranssäkerhet. Det möjliggör även utökad kapacitet genom förbättrat utnyttjande och små kapitalinvesteringar fram till 2021.

Oväntade händelser

Under 2016 ledde Brexit till att värdet på det brittiska pundet föll gentemot andra valutor, vilket innebar att tillverkare i Storbritannien fick mindre för sina pengar när de köpte från utlandet. Även om pundet idag är mer stabilt påverkas fortfarande marknaden av Storbritanniens beslut att lämna EU. Utan ett utträdesavtal eller nya handelsavtal på plats drabbas fabriker i Storbritannien som är beroende av TiO2.

I början av 2017 drabbades Huntsmans fabrik i Pori, Finland (kapacitet på omkring 130.000 ton) av en katastrofal brand som ytterligare begränsade tillgången på TiO2 och drev upp världsmarknadspriset. Enligt aktuell information kommer Venator att stänga ner Pori-fabriken 2021 och återställa omkring 45 kt av den tidigare specialiserade och differentierade kapaciteten i Pori vid andra fabriker.

De långsiktiga fundamentala värdena är hälsosamma. Efterfrågan ökar och det byggs inte mycket ny tillverkningskapacitet utanför Kina. samtidigt som Kinas begränsade möjligheter att driva fabriker med klorprocesser och svårigheterna att konvertera till mer miljövänliga sulfatprocesser begränsar kapacitetstillväxten. Men eftersom tillgång och efterfrågan inte alltid är synkroniserade kommer det förmodligen att leda till prisinstabilitet. De multinationella producenter som följer i Chemours spår strävar antagligen efter stabilare priser för att kunna styra marknaden mer effektivt.

 
Ämnesområden:  Byggindustri Färg Plast