Hur kan man hantera avfall i metallbehandlingsindustrin?

Artikel

Ett brett spektrum av kemikalier används vid ytbehandling av metaller trots att endast en liten del av de kemikalier som köps in för beredning av baden och driften slutligen ingår i den färdiga produkten. Ytbehandlingsprocesser förlorar en oproportionerligt stor del av inköpta kemikalier som biprodukt i form av farligt avfall. Värdet av denna outnyttjade kemi plus den ytterligare kostnaden för behandling och hantering av avfallet skapar stort tryck på de marginaler och den förtjänst driften ger.

Därtill kommer att ytbehandlingsmetoder kräver stora mängder processvatten per producerad enhet för rengöring och förberedelse av delar, för beredning av bad, för underhåll och för sköljning. Pris och konditioneringskostnader för vatten stiger, vilket har medfört ett ökat intresse för praktiska sätt att begränsa vattenanvändning och återvinning och återanvändning av så mycket processvatten som möjligt.

I en optimal situation skulle det inte finnas något utdrag från badet och kemikalieförlusterna skulle vara begränsade till de kemikalier som förbrukas vid rengöring och förbehandling av ytorna samt åstadkommer den önskade ytan eller konditioneringen. Med detta mål för ögonen har ingenjörer och utvecklingsteam runt om i världen tagit fram olika metoder för syraregenerering, metoder som kan återvinna den använda syran och samtidigt bibehålla den syrastyrka som krävs.

Vissa av dessa metoder kan återvinna upp till 95 % av den använda syran, men de investeringar som krävs för att möjliggöra processen är vanligen alltför stora för en liten eller mellanstor verkstad eller ytbehandlare. Ofta krävs noggranna överväganden mellan återvinning och avfallshantering för att hitta den optimala långsiktiga lösning som tar hänsyn till både ekonomi och miljöaspekter.

Skulle du kunna ha nytta av några värdefulla tips om vad du behöver tänka på för att balansera mellan avfallshantering och återvinning av spillvatten?

 
Ämnesområden:  Metallbehandling Varmförzinkning

Kontakta oss