Helautomatisk avlägsning av järn i flussbad

Kundberättelse

2 april 2019 installerades, som den första av sitt slag i Norden, en 2,5 x 2,5 meter enhet för avlägsning av järn i flussbad hos Teknotyö Kuumasinkitys Oy’s anläggning in Järvenpää. Annordningen är en mindre version av den ursprungliga sjöcontainerstora versionen bestående av två enheter. Den har byggts på en stålpall som gör att den är lätta att flytta. Teknotyö Kuumasinkitys Oy kan därför använda denna maskin på båda deras anläggningar, i Järvenpää och Ylistaro.

Annordningen har en modernare process än den den gamla enheten som används på många galvaniseringsanläggningar i världen. Den gamla processen kräver mer arbetskraft och även att produktionen står stilla. Till föregångaren behöver mängden ammoniak uppskattas med påföljande risk för förluster av zinksalt om pH blir för högt. Dessutom avlägsnas järn endast delvis i den gamla enheten vilket medför kvalitetsrisker.

Den nya annordningen pumpar flusslösning från badet till en reaktor. De eforderliga reagenterna doseras automatiskt styrt av det aktuella behovet. Det järnslam som bildas filtreras och ren fluss returneras till badet. Tack vare en speciell design av filtersystemet kan mängden returnerad flusslösning, som innehåller värdefull zinklorid, optimeras.

Det helautomatiska systemet övervakas med hjälp av sensorer som värderar ikommande fluss och reningsresultatet. Det finns också sensorer på plats av säkerhetsskäl. Om tex pH-värdet sjunker under börvärdet på grund av för låg ammoniakkoncentration startar ett alarm och enheten stannar. Väteperoxidkoncentrationen kan följas från monitorerna och kan ställas in på optimal nivå för att påskynda avlägsnandet av järn.

All utrustning, förutom reaktorn och blandningspumpen, arbetar med hjälp av tryckluft vilket eliminerar riskerna för överhettning och kortslutning av elektriska pumpar.

Den elektriska blandningspumpen har ett överhettningsalarm. Utöver detta så är pumparna även konstruerade helt utan metalldelar vilket eliminerar korrossionsrisken. Alla pumparna är tydligt märkta med nummer för att underlätta arbetet. Underhåll är normalt inte nödvändigt, men om något skulle behöva repareras så kan det utföras med hjälp av lättutbytbara reservdelar. Kontrollpanelen är även utrustad med en portal för fjärravläsning.

Den nya enheten för järnavlägsning förbättrar hela varmgalvaniseringsprocessen genom att automatisera flussreningen, minimerar zinkförluster tack vare effektiv och optimerad avlägsning av järn och maximerar kvaliteten på grund av reducerad mängd zinkaska.

”Aska är ett kvalitetsproblem som påverkar slutresultatet men genererar också extra arbetsmoment efter varmgalvaniseringen. Askan innehåller också mycket zink som är den största kostnadsposten inom varmgalvaniseringsbranchen”, säger Mika Linnainmaa, ägare av Teknotyö Kuumasinkitys Oy. ”Vi skulle inte ha hittat den här lösningen utan Algol Chemicals och expertisen hos deras försäljningschef Niko Mikkola. Det finns ett flertal säljare som kontaktar mig angående deras produkter, men det är alltid en risk att addera något till den kemiska processen. Om produkten inte fungerar måste hela badet tömmas och skickas till en avfallshanteringsstation. I värsta fall är hela galvaniseringsprocessen hotad. Med Algol Chemicals känner jag mig i säkra händer och att lösningen och produkterna verkligen kommer att förbättra processerna och våra affärers lönsamhet”, fortsätter Mika Linnainmaa.

 

 

AC+-+PIC+-+IND+Metal+flux+iron+removal+device+940x700
AC+-+PIC+-+IND+Teknotyo+940x600

Från vänster: Site Manager Ylistaro Jarkko Hupila, Järvenpää site Production Manager Pauli Saikkonen, Soprin Sales Area Manager Gualtiero Marsura, Algol Chemicals Metal Treatment Team leader Niko Mikkola, Teknotyö Kuumasinkitys Oy owner Mika Linnainmaa, FP Engineering S.R.L Design & Manufacturing Federico Priuli.

Den nya annordningen kan avlägsna upp till 80kg järn från flusslösningen per dygn och kommer att förbättra dess kvalitet direkt. Totalt ren fluss kommer att uppnås inom några veckor. Detta kommer direkt reflekteras av förbättrad kvalitet på slutprodukten, reducerad mängd energi för uppvärmning, minskad mängd järnavfall och sänkning av zinkkostnaderna som en effekt av en minskning av mängden zinkaska. 

Teknotyö Kuumasinkitys Oy är ett utmärkt exempel på det mervärde som Algol Chemicals har skapat. Vårt uppdrag är att förbättra effektiviteten i våra kunders verksamhet med lösningar som optimerar processen eller, som i detta fall, förnyar hela processen. Vi utnyttjar det omfattande kunnandet av våra leverantörer, vårt omfattande och ständigt växande utbud av tjänster och vår personals  kompetens inom området. Kan vi hjälpa till? 

Bättre kvalitet
Optimerad zinkanvändning
Energibesparingar
Mindre avfall
Ökad effektivitet
Arbetsmiljö & säkerhet

 
Ämnesområden:  Varmförzinkning