Driva på för en mer hållbar och miljömedveten kemikalieförsörjningskedja

Artikel

Algol Chemicals bygger broar mellan kemikalietillverkare och slutanvändare. Det ger oss möjlighet att påverka hela leveranskedjan och främja hållbara metoder. I den här artikeln berättar vi om den mångfacetterade roll som en kemikaliedistributör har, och hur vi på Algol Chemicals har svarat på utmaningen med beslutsamhet och innovation.

Utökad portfölj: Grönare alternativ

En av de centrala rollerna för en kemikaliedistributör är att utveckla sin produktportfölj. Genom att strategiskt välja ut och främja miljövänliga och hållbara kemikalier lägger vi grunden för ett omvälvande skifte mot grönare praxis inom industrin. Hos Algol Chemicals ser vi oss själva som katalysatorer för en grönare framtid där vårt produktutbud tillåter kunderna att göra hållbara val.

Vårt engagemang för hållbarhet är tydligt i vår ständigt växande portfölj av grönare alternativ. Vi har gjort genomtänkta val och kompletterat vårt utbud med innovativa produkter som UPM BioMotion™ förnybara funktionella fyllmedel (RFF – Renewable Functional Fillers). Detta visar vårt engagemang för att erbjuda miljövänliga alternativ.

Vi är stolta över att vara pionjärer i de nordiska länderna med att leverera ammoniak och ammoniakvatten i biocirkulär och förnybar form, baserat på en massbalansmetod. Denna leveranskedja hanteras i enlighet med certifieringssystemet ISCC PLUS, i linje med vårt engagemang för hållbara metoder.

Samarbete för en hållbar framtid

Distributörer har stort inflytande på tillverkarna när de samarbetar för att främja utvecklingen av mer hållbara produkter. Genom att kanalisera värdefull återkoppling från kunder som efterfrågar grönare kemikalier deltar vi aktivt i arbetet att driva innovation mot hållbarhet.

Vårt engagemang för att distribuera produkter som uppfyller stränga miljökriterier skapar inte bara efterfrågan utan motiverar också tillverkare att investera i forskning och utveckling av grönare alternativ. Detta samarbete resulterar i innovativa kemikalier, processer och tekniker som i sin tur möjliggör hållbarhetsmässiga framsteg inom olika branscher.

Transparens i leveranskedjan är också typiskt för framgångsrika partnerskap mellan distributör och tillverkare. Vi på Algol Chemicals vill upprätthålla en transparent värdekedja där vi kan spåra och kommunicera information om kemikaliers ursprung, sammansättning och produktionsprocesser. Detta ger våra kunder möjlighet att fatta informerade beslut som överensstämmer med deras hållbarhetsmål.

I vårt hållbarhetsarbete utvärderar vi noggrant produktleverantörer ur ett ansvarsperspektiv och ser till att de uppfyller våra stränga krav. Vårt engagemang sträcker sig längre än till bara produktdokumentation – det omfattar även företagsansvar och etiska metoder.

Omfattande tjänster för våra kunder

Kemikaliedistributörer är inte bara produktleverantörer – de är även kunskapsförmedlare och initiativtagare till hållbara metoder. Vi förstår att kunskap är makt. Det är därför vi går några extra steg för att utbilda våra kunder om miljö- och hälsoeffekter av olika kemikalier. Vi bidrar med information om korrekt hantering, lagring och bortskaffning och understryker de många fördelarna med att välja hållbara kemikalier.

Våra anläggningar är utrustade för att uppfylla kundernas olika behov. Vi har en mängd olika blandnings- och lagringskärl samt förpackningsutrustning. För produkter som kräver anpassning erbjuder vi utspädningstjänster för att uppfylla specifika kundbehov.

Vi tar säkerhet på allvar och erbjuder konsultation och olika utbildningsprogram kring kemikaliesäkerhet. Som exempel kan nämnas säker lagring, kemikaliehantering, produktfunktioner och korrekt produktanvändning. Vårt mål är att förse våra kunder med den kunskap och de resurser som behövs för att de ska kunna göra hållbara val i sin verksamhet.

Hållbar logistik och förpackningar

Effektiv logistik och transportverksamhet är avgörande för att minimera vårt miljöavtryck. På Algol Chemicals optimerar vi logistik och transporter för att minska bränsleförbrukning och utsläpp.

Vi förstår också betydelsen av hållbara förpackningar. För att minska förpackningarnas miljöpåverkan återvinner vi dem, och har i år gått in för att öka återanvändning av IBC-behållare.

Certifieringar och branschengagemang

Vårt engagemang för hållbarhet går hand i hand med att följa erkända miljö- och säkerhetscertifieringar och standarder. Detta garanterar att våra kunder använder produkter som uppfyller stränga kriterier för hållbarhet och säkerhet.

Vi deltar i den kemiska industrins globala initiativ Responsible Care. EcoVadis, världens största utfärdare av hållbarhetsmärkning för företag, tilldelade 2023 Algol Chemicals betyget Gold. Redan 1993 implementerade vi ett ISO-ledningssystem för att förbättra den operativa effektiviteten, minska riskerna, höja produktkvaliteten, förbättra säkerhet och miljömässig efterlevnad och visa vårt engagemang för ansvarsfulla och hållbara metoder.

Att engagera sig i branschorganisationer och delta i hållbarhetsinitiativ är kritiska komponenter i vår hållbarhetsstrategi. Genom att verka för hållbara metoder inom sektorn för kemikaliedistribution bidrar vi till branschens hållbarhetsarbete och vi samarbetar med organisationer med samma engagemang för att driva meningsfull förändring.

Att sätta hållbarhetsmål – och uppnå dem

Våra hållbarhetsmål ger en tydlig färdplan för åtgärder och initiativ som bidrar till en bättre framtid. I linje med internationella initiativ som FN:s globala mål för hållbar utveckling täcker våra mål olika områden, från miljöskydd till social rättvisa och ekonomisk tillväxt. Vi har åtagit oss att skapa en sund och välfungerande arbetsgemenskap, att säkerställa hållbar användning av energi och resurser och att kontinuerligt förbättra kvaliteten i vår verksamhet.

Sammanfattningsvis vill vi på Algol Chemicals vara katalysatorer för en grönare framtid, erbjuda hållbara alternativ, samarbeta för innovation, upprätthålla transparens och tillhandahålla ett brett utbud av tjänster till våra kunder. Vårt engagemang för hållbarhet är inte bara ett uppdrag – det är ett sätt att leva som vi tillämpar aktivt i alla aspekter av vår verksamhet. Tillsammans bygger vi en grönare och mer hållbar framtid. 

Mer information

Päivi Autiovuori, Team Leader, HSEQ, tfn +358 50 588 0488

Läs mer om Algol Chemicals ansvarsarbete

Ämnesområden:  Företagsansvar