Algol Chemicals sätter upp ansvarsmål för de kommande åren

Meddelande 21.1.2022

Algol Chemicals har satt upp sina kortsiktiga ansvarsmål för 2022–2024. Målen baseras på den väsentlighetsbedömning som genomfördes i slutet av förra året samt Algol Groups ansvarsmål. Dessa mål fungerar också till stöd för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

”De ansvarsmål som vi nu har satt upp är en avgörande del av vår nya affärsstrategi. Dessa mål kommer att göra det möjligt för oss att garantera säkerheten och ansvaret i all vår verksamhet. Vi tror att ansvarstagande på ett målmedvetet sätt även infriar våra intressenters förväntningar. För vår egen del vill vi också hjälpa våra kunder att nå sina ansvarsmål”, säger Kalle Kettunen, VD för Algol Chemicals.

Målen är inriktade på hållbar resursanvändning

Ansvarsmålen omfattar både socialt ansvar och miljöansvar. Dessutom vägleds verksamheten av Algol-koncernens teman för ekonomiskt ansvar.

”Målen vi har satt upp för vår verksamhet och vårt ansvarsarbete syftar till att främja en sund och fungerande arbetsgemenskap, hållbar användning av energi och resurser samt ständig förbättring av kvaliteten i vår verksamhet,” säger Päivi Autiovuori, teamledare, HSEQ Algol Chemicals.

Algol Chemicals kortsiktiga ansvarsmål tar också hänsyn till FN:s viktigaste globala mål för hållbar utveckling relaterade till arbetsmiljö, leveranskedjeansvar och miljö.

”Dessa mål gör det också möjligt för oss att utvärdera hur vårt företag bidrar till att främja gemensamma globala mål. Genom att följa upp våra mål kan vi i framtiden dessutom vidareutveckla vår egen verksamhet och dess påverkan”, säger Päivi Autiovuori.

De mål som nu har satts upp kommer att revideras årligen och redovisas på bolagets hemsida. Utöver ansvarsmålen efterlever företaget i all verksamhet Algol-koncernens policyer för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet och uppförandekoden som definierar etiska principer för alla enheters och anställdas aktiviteter.

”Vi kräver också att våra leverantörer och konsulter följer dessa principer,” tillägger Päivi Autiovuori.

Algol Chemicals ansvarsmål har publicerats på företagets hemsida: https://www.algolchemicals.com/sv/foretag/ansvarighet.

Mer information

Kalle Kettunen, VD, Algol Chemicals Oy, tel. +358 40 5585 478.

Päivi Autiovuori, Team Leader, HSEQ Algol Chemicals Oy, tel. +358 50 588 0488.