Neutra - Källor till dålig lukt i stallmiljöer

Artikel

Den fräna lukt som ofta kommer från stall är inte särskilt inbjudande. Lukten inte bara stöter bort kunder, den kan också leda till juridiska konflikter med grannarna. Lyckligtvis kan den hållas borta genom god planering och bra rutiner.

Det första steget är att ta reda på vad som orsakar lukten. De två huvudkällorna till dålig stallukt är gödsel och urin. Hästar tillbringar omkring 17 timmar om dagen med att äta. En tusen kilo tung häst producerar i genomsnitt 31 kilo gödsel och 9 liter urin om dagen. Lägg till detta allt smutsigt strö, så blir den totala mängden avfall över 50 kilo per box. Detta avfall är en av huvudorsakerna till lukten.

När gödsel bryts ned uppkommer det en dålig lukt, om det inte finns tillräckligt med syre i gödseln. Om gödseln komposteras korrekt, ska den inte lukta. Bra dränering, absorberande strö och daglig rengöring bidrar alla till att minimera uppkomsten av lukt genom att förlänga den process genom vilken den uppkommer.

Den fräna lukten orsakas av skadliga gaser som frigörs från urin. Om hästar utfodras med mer protein än deras kropp kan utnyttja för uppbyggnad av ben och muskler, omvandlas kväve i form av ammoniak till urinämne. Överskottet av urinämne avges sedan med urinen. Följden är att hästar som får stora proteingivor sannolikt står i blötare och mer illaluktande boxar. För att hantera lukten från gödsel och urin spelar stallets läge tillsammans med hygien, ventilation och avfallshantering en nyckelroll.

Läge

Stallägare måste noga uppmärksamma hur deras stall påverkar miljön i omgivningen och vad grannarna tycker. Avfallshantering inom hästsektorn regleras i lag, varför man för att undvika problem bör kontrollera om det finns några lokala föreskrifter för hanteringen av gödsel och följa dessa.

Förvaringen av gödsel bör ligga så långt som möjligt från grannarna för att i görligaste mån undvika att lukten sprids till deras tomter. Fukt påskyndar nedbrytningen av gödsel och frisätter luktande gaser under processen. För att kontrollera denna gasavgivning i stallet och dess närmiljö är adekvat dränering mycket viktig.

Hygien

Daglig utmockning av gödsel, urin och smutsigt strö är ett viktigt steg för att minska stallukten. Stallpersonal bör instrueras att ta bort blött strö under vattenkopparna och att samla upp hö som hästen inte ätit, eftersom dessa ställen lätt blir platsen för bakterieväxt.

Mineraler som kalk och zeolit kan efter att urinen avlägsnats spridas ut på våta fläckar för att absorbera fukt och gaser. Kalk har traditionellt använts i stall för att minska lukt och hålla boxarna torra, men nackdelen är att kalken kan damma och göra ytor hala. I luften kan de små kalkpartiklarna irritera luftvägar och ögon hos både människor och hästar. Tallolja är effektivt för att ta bort lukt men inte för att torka upp och den kan också irritera luftvägarna.

Icke-klumpbildande kattsand har också testats i stall och bidrar till att hålla torrt men är inte särskilt effektivt när det gäller att minska dålig lukt. Organisk kattsand innehåller ofta biprodukter av majs och vete som kan få hästarna att äta av sanden. De kan också vara känsliga för parfymerad kattsand.

När boxen är torr är spridning av välluktande sågspån ett bra sätt att maskera eventuellt kvardröjande dålig lukt. Andra bra strömaterial är spånpellets, torv och halmpellets. Dessa pellets är relativt nya på marknaden och rekommenderas för sin absorption och sin förmåga att ta bort dålig lukt.

Den viktigaste aspekten på rengöring är att ha strikta rutiner. Rengöring av stallet en gång om dagen är kanske inte tillräckligt. Boxarna bör mockas minst två gånger om dagen. Det hindrar att det byggs upp dålig lukt och minskar nästa dags arbetsinsats. Det gör att hästarna mår bättre och underlättar stallpersonalens arbete. Vått strö och urin ska alltid tas bort direkt för att hålla nere ammoniaknivåerna. Utmockning ska göras en gång i veckan. Boxarna ska tömmas helt och hästarna vänta utomhus tills boxarna torkat ordentligt. Att man släpper ut hästarna under utmockningen skyddar dem mot damm och ammoniak. Stallpersonalen bör bära andnings- och ögonskydd för att skydda mot ammoniakgas som kan frisättas.

Borttagande av gödsel från ställen där hästarna samlas, till exempel vid hö, ingångar och dörrar, gör att mindre lukt sprids med vinden. Gödseln bör med lämpliga redskap spridas ut i tunna lager för att den ska brytas ned fortare. För att minimera dålig lukt bör gödseln spridas tidigt på morgonen, när det typiskt blåser mindre och innan gödseln hunnit värmas upp av solen.

Ventilation

Hästar genererar värme och fukt. I kombination med de gaser som produceras vid nedbrytning av avfallet förvärrar detta den dåliga lukten. Stall bör ha tillräcklig ventilation för att vädra ut fukt och gaser och dessutom  reglera inomhustemperaturen. Dörrar och fönster ger en naturlig form av stallventilation om boxarna ligger längs eller nära ytterväggarna. I stall där boxarna ligger längs en central gång kan ventilationen underlättas av att man har dörrar i vardera änden av stallgången. Fönster och luftventiler underlättar också den naturliga ventilationen. Fläktar behövs ofta för att komplettera den naturliga ventilationen, särskilt i varm väderlek. Vid val av fläktsystem bör man ta hänsyn till faktorer som byggnadsstruktur, antal hästar och utomhustemperatur.

Enligt de senaste EU-förordningarna måste nya stall ha högre tak som ger en större luftvolym och minskar de hälsorisker som har med dålig ventilation att göra. Ackumulering av fukt inne i stall kan gynna mögelväxt. Kombinationen av värme och fukt i konstruktionen ger bättre grogrund för mögel och svamp. Rekommenderad maximal fuktighetsnivå i stall ligger mellan 60 och 65 procent. Varje häst tillför cirka 500 gram fukt per timme till luften. En bra ventilation hjälper till att hålla fuktigheten under kontroll. För hög fuktighet innebär en risk för hästarnas hälsa och leder också över tid till skador på stallen.

Stallens inverkan på omgivningen

Stallens huvudsakliga miljöpåverkan sker via avrinning från gödselhögar och utestall. Denna avrinning kan innehålla stora mängder fosfor som kan komma att förorena vattendrag. Näringsämnen från gödseln kan absorberas av strö inne i stallet, men utomhus kan de lätt spridas med vatten. Utomhusmockning är viktig för att minska utsläppen av näringsämnen. Gödselns kväve- och fosforinnehåll kan minskas genom ändring av fodrets mineral- och proteininnehåll i enlighet med hästens behov. Kompostering av gödseln förbättrar dess värde som gödningsmedel men ökar också urlakningen. Denna kan minskas genom att man skyddar gödseln mot regn.

Efter ändringar i EU-förordningarna är förbränning av gödsel från lantbruksdjur nu tillåten utan särskilt tillstånd för avfallsförbränning. Tidigare var gödselförbränning inte tillåten i något EU-land utom på anläggningar för avfallsförbränning. Ändringarna godkändes den 17 januari 2017 på initiativ av Finland.

Stall är både en bostad för hästar och en plats där människor tillbringar mycket tid. Stall som luktar illa är inte någon särskilt inbjudande miljö. Dålig lukt är emellertid inte den enda nackdelen. Den är också skadlig för din hälsa. Därför bör man med tanke på hälsan hos både människor och hästar noga beakta orsakerna till den dåliga lukten liksom stallens generella kvalitet och komfort.

Lyckligtvis finns det effektiva tillsatser som minimerar lukt genom att absorbera fukt och förhindra frisättning av ammoniak. Användningen av dessa tillsatser har studerats i ett flertal finska stall och visat sig ge utmärkta resultat. Upptäck själv fördelarna med den finska produkten Neutra.

Lär dig mer om att välja optimalt strö till dina boxar >>

Ämnesområden:  Miljöteknik