Läs mer om våra hållbarhetsmål för 2024

Våra hållbarhetsmål ger en tydlig färdplan för åtgärder och initiativ som bidrar till en bättre framtid. I linje med internationella initiativ, som FN:s globala mål för hållbar utveckling, täcker våra mål flera olika områden, från miljöskydd till social rättvisa och ekonomisk tillväxt. Vi har åtagit oss att skapa en sund och välfungerande arbetsgemenskap, att säkerställa hållbar användning av energi och resurser och att kontinuerligt förbättra kvaliteten i vår verksamhet.

Att förbättra säkerheten är vårt gemensamma mål

Mål:

 1. 0 olyckor
 2. 64 säkerhetsinspektioner
 3. 90 säkerhetsobservationer

För att befästa och förbättra säkerheten genomför vi regelbundna säkerhetsinspektioner och övningar i alla våra anläggningar. Alla medarbetare har tillgång till elektroniska system för rapportering av säkerhetsobservationer (Granite) och överträdelser (Visselblåsarsystem). De flesta säkerhetsobservationer görs under skyddsronder. Observationerna övervakas regelbundet i antalet och innehåll.

Vi ger medarbetarna all säkerhetsutbildning som krävs för deras arbete. Detta ingår i deras  introduktion, i enlighet med den årliga utbildningsplanen och deras inriktning, samt alltid i samband med förändringar i verksamheten. Våra medarbetare har tillgång till ett brett utbud av säkerhetsrelaterade onlineutbildningar. 

AC_Accidents_2021
AC_Safety Reports_2021

Vårt mål är välbefinnande på jobbet och engagerade medarbetare

Mål:

 1. eNPS 36
 2. 300 timmars kompetensutveckling

Vårt övergripande mål är välbefinnande på arbetsplatsen och engagerade medarbetare. Målet eNPS (Employee Net Promoter Score) är en indikator som vi kan använda för att bedöma medarbetarnas grad av välbefinnande och arbetsglädje. För att spåra utvecklingen jämförs resultatet med vårt företags tidigare resultat.

I praktiken övervakas arbetshälsa genom bra ledarskap, regelbundna utvecklingssamtal och arbetshälsoundersökningar som utvärderar arbetsförmågan. Teamen har också sina egna diskussionsforum, som hjälper chefer att få återkoppling och som tillåter regelbunden övervakning av arbetshälsofaktorer. Åtgärder som ska genomföras årligen väljs bland de åtgärder för förbättrat välbefinnande som tagits upp i diskussionerna.

Medarbetarna erbjuds den nödvändiga arbetsplatsutbildningen som en del av deras introduktion, i enlighet med den årliga årsutbildningsplanen och alltid i samband med förändringar i verksamheten. Vi använder många typer av onlinecoachning. Det kan till exempel handla om koncernens uppförandekod, arbetssäkerhet, informationssäkerhet och kemikaliesäkerhet. Inspelade utbildningssessioner finns tillgängliga på företagets intranätsidor och täcker bland annat nya processer och system.

Vårt mål är att alla medarbetare ska ha genomgått Algol koncernens utbildning i uppförandekod och att personlig utveckling och mål ska ha diskuterats med varje enskild medarbetare.

Vi främjar hållbarhet i leveranskedjan

Mål:

 1. 20 leverantörsutvärderingar årligen
 2. Minska antalet allvarliga avvikelser med 15 procent jämfört med föregående år
 3. Snabb bearbetning av kundavvikelser. Mål: mindre än 20 dagar

Våra värderingar är ansvarstagande, utveckling och samarbete. Som en del av kemikalieleveranskedjan har vi ansvar för funktion, utveckling och samarbete inom vår leveranskedja. Vi erbjuder onlineutbildningar för att lära ut våra värderingar och vår uppförandekod. Denna utbildning måste genomföras av alla medarbetare och är lätt att repetera vid behov. Vi kräver att alla våra leverantörer och underentreprenörer undertecknar vår uppförandekod för leverantörer. Vi har riktlinjer och principer för val och utvärdering av partners. Vi utvärderar även våra leverantörer sett till hållbarhet, och väljer råvaruleverantörer som motsvarar våra kunders krav på ansvar.

Produktsäkerhet och efterlevnad är viktiga frågor för oss. Vi samlar systematiskt in information och produktdokumentation för att kunna uppfylla till exempel REACH-kraven och förpacknings- och livsmedelslagstiftning. Vi säkerställer att våra produkter uppfyller de kvalitets- och renhetskrav som ställs på dem och att förpackningar har rätt märkning. Vi vidarebefordrar produktinformation i leverantörskedjan och informerar öppet om förändringar i produkter eller relaterade bestämmelser. Vi publicerar också regelbundet hälso- och säkerhetsrelaterade artiklar relaterade till vår egen verksamhet och våra egna produkter.

Eventuella avvikelser i verksamheten hanteras på lämpligt sätt och så snabbt som möjligt. Syftet är att minska antalet allvarliga avvikelser, till exempel trasiga förpackningar, genom ett effektivt samarbete i leveranskedjan. Grundorsakerna till eventuella avvikelser utreds noggrant och verkan av korrigerande åtgärder övervakas.

Vårt mål är en mer hållbar resursanvändning och en framtid med mindre utsläpp

Mål:

 1. Minska mängden kemiskt avfall med 20 procent jämfört med föregående år
 2. Öka användningen av återvunna IBC med 20 procent jämfört med föregående år
 3. Koldioxidneutralitet till 2045

Vi har identifierat den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Vårt mål är hållbar resursanvändning och en minskning av utsläppen från vår egen verksamhet. Vi gör också vår del för att främja leveranskedjans ansträngningar att uppnå utsläppssnåla leveranser.

Som distributör och förpackare av kemikalier uppstår vår mest betydande miljöpåverkan i användningen av resurser i våra egna produktionsanläggningar och i transporten av produkter från våra lager till kundernas lager.

För att minska utsläppen från transport av våra produkter samarbetar vi och söker nya lösningar tillsammans med våra leverantörer och transportörer. Som ett led i att utveckla vår egen beräkning av koldioxidavtryck och för att fastställa mer precisa mål för utsläppsminskning har vi börjat samla in utsläppsdata från produkttillverkare och från våra transportpartners.

Vi söker ständigt efter sätt att förebygga och minimera avfallsgenerering. Vi övervakar noggrant produkternas hållbarhet och skick. Så långt det är möjligt använder vi återvunna, renoverade förpackningar och cirkulära (påfyllningsbara) förpackningar. Vi returnerar begagnade förpackningar för återanvändning.

Vi arbetar för miljömässigt hållbara inköp och miljövänlig användning av energi, el och vatten. Våra produktionsanläggningar söker aktivt sätt att minska den totala energiförbrukningen per producerat ton.

Algol Chemicals Oy har anslutit sig till hållbarhetsbedömningssystemet Ecovadis. Vi arbetar också för att främja användningen av hållbar palmolja genom vårt medlemskap i RSPO

 

 

 

Läs mer

Se utvecklingen av våra hållbarhetssiffror i artikeln: Vi uppnådde de flesta av våra hållbarhetsmål 2023

Läs mer om vårt ansvar på Algol-koncernens webbplats.