AC-TMT®15: Ett säkert sätt att avlägsna tungmetaller från rökgaser och processvatten

Artikel

AC-TMT®15 är en bruksfärdig 15 % vattenlösning av trinatriumsaltet trimerkapto-s-triazin – en organosulfid som utgör den aktiva komponenten. Produkten fäller effektivt ut monovalenta och bivalenta tungmetaller från avloppsvatten, bland annat kadmium, koppar, bly, kvicksilver, nickel och silver. Processen fungerar även i närvaro av komplexbildare som hindrar hydroxidutfällning.

 

TILLÄMPNINGAR AV AC-TMT®15

Avfallsförbränning/termisk återvinning:

Tungmetaller släpps ut från förbränningsprocesser för kommunalt och industriellt avfall. De höga förbränningstemperaturerna gör att tungmetaller överförs till rökgaser – det gäller i synnerhet flyktiga ämnen som kvicksilver och kadmium. Reningsmetoder som rökgasskrubbning avlägsnar effektivt dessa farliga ämnen, men i stället bildas stora volymer skrubbervatten som är kraftigt förorenat med tungmetaller.

Kolkraftverk:

Kol innehåller små mängder giftiga tungmetaller som frigörs vid förbränning. De konventionella avsvavlingsprocesserna i kolkraftverk genererar säljbart gips och förorenat avloppsvatten.

Plätering och ytbehandling:

Industriella processer som elektroplätering och kretskortstillverkning bygger ofta på lösningar som innehåller tungmetaller. Dessa processer genererar avloppsvatten och använder processlösningar med starkt varierande halter av tungmetallkomplex.

 

FÖRDELAR MED AC-TMT®15

Effektivitet:

AC-TMT®15 fungerar effektivt inom ett brett pH-intervall, såväl i alkaliska som i sura miljöer. Produkten kan integreras sömlöst i befintliga avloppsreningsverk – ingen kostsam sekundärrening behövs. De termiskt stabila föreningarna mellan tungmetall och TMT är lämpliga för spraytorkningsprocesser.

Säkerhet:

AC-TMT®15 är en bruksfärdig lösning som är säker att förvara, som inte bildar nedbrytningsprodukter och som inte avger lukt eller farliga ämnen.

Miljövänlighet:

Produkten har gynnsamma toxikologiska och ekologiska egenskaper, vilket skapar föreningar med låg lakbarhet som är säkra att deponera.

 
Ämnesområden:  Kemisk industri Utsläppskontroll