Responsible Care hos Algol Chemicals

Nyheter 28.9.2016

Åtta vägledande principer och hur vi följer dem på Algol Chemicals

Vi förbinder oss att följa kemiindustrins program för säkerhet, hälsa och miljö Responsible Care (Ansvar & Omsorg). Algol Chemicals Ab är medlem i FECC (European Association of Chemical Distributors). Vi förbinder oss att uppfylla de krav som EU:s nya kemikalielagstiftning (REACH) ställer i enlighet med FECC:s instruktioner.

Här är våra principer:

1. Lagstiftning

Alla bestämmelser och rättsliga krav ska följas och kemikalieverksamheten ska uppfylla såväl myndighetskrav som branschens normer och riktlinjer.

Vi är en aktiv medlem i branschorganisationer och andra grupper som främjar korrekt hantering av kemikalier och sprider bästa praxis. Vi kommunicerar aktivt med lokala myndigheter om frågor som gäller vår verksamhet.

Vi använder etablerade och tillförlitliga kanaler för att bevaka lokala rättsliga krav. Vi kommunicerar aktivt inom Algol Chemicals för att sprida information om krav och standarder.

2. Riskhantering

Verksamheten ska inte utgöra en oacceptabel risk för företagets anställda, leverantörer, kunder, allmänheten eller miljön.
Algol Chemicals riskhantering bygger på noggrann planering för att garantera hög kvalitet genom hela vår verksamhet och leveranskedja samt på kontinuerlig utveckling av verksamheten och säkerheten.  

Vi följer alla relevanta riktlinjer och föreskrifter. Vi utför säkerhetsronder och gör säkerhetsobservationer, rapporterar och korrigerar avvikelser samt rapporterar tillbud och olyckor för att undvika olyckor i framtiden, men även för att identifiera utvecklingsområden och eliminera rotorsaker till problem. Vi lär oss av både våra egna och av andras erfarenheter.

3. Policyer och dokumentation

Verksamheten ska vara dokumenterad. Hälso-, säkerhets- och miljöpolicyer ska finnas, i vilka principerna för Responsible Distribution/Responsible Care ska komma till uttryck som en integrerad del av företagets strategi.

Våra ledningssystem är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och tar hänsyn till kraven som ställs av Responsible Distribution/Responsible Care. All verksamhet omfattas dessutom av Algol-koncernens uppförandekod.

All dokumentation hanteras och uppdateras systematiskt. Vi använder avancerade verktyg för att sammanställa, hantera och dela dokumentation.

4. Tillgång till information

Relevant hälso-, säkerhets-, och miljöinformation om produkter och aktiviteter ska ges till anställda, leverantörer, kunder, myndigheter och allmänheten.

Vi informerar och ger våra anställda, partner och kunder tillgång till all relevant information om hälso- och säkerhetsaspekterna hos de produkter som vi hanterar och marknadsför. Vi har ett aktivt samarbete med myndigheterna för att minimera riskerna i anslutning till hanteringen av kemikalier i vår verksamhet.

5. Utbildning

Alla anställda ska vara medvetna om sitt åtagande samt ges den utbildning som är nödvändig för att kunna delta i uppfyllandet av målen för hälsa, säkerhet och miljö.

Nya anställda får inskolning. Personalens utbildningsbehov granskas årligen i samband med utvecklingssamtalen. Vi fastställer en utbildningsplan årligen och dokumenterar alla hälso-, säkerhets- och miljörelaterade utbildningar. Handledning och utbildning erbjuds om nya verktyg eller rutiner implementeras.

6. Beredskap

Ett lämpligt joursystem för olyckor, tillbud och nödsituationer ska upprättas och underhållas.

Vi har beredskapsplaner för alla relevanta områden. Vi arrangerar gemensamma övningar med lokala myndigheter för att höja beredskapen. Vi upprätthåller en kontinuerlig dialog med myndigheterna för att minimera olycksriskerna.

7. Kontinuerlig förbättring

Företaget ska stödja och delta i aktiviteter som förbättrar den egna verksamhetens kvalitet samt ökar medvetenheten om hälso-, säkerhets- och miljöfrågor.

Vi har startat flera initiativ för ett ökat säkerhetsmedvetande och en säkrare företagskultur. Vi samlar kontinuerligt statistik om säkerhets- och kvalitetsfrågor och har ambitiösa mål och tillhörande aktiviteter för att förbättra säkerheten och kvaliteten i vår verksamhet.

8 Samhällskontakt

En dialog ska föras med lokala intressenter i frågor som rör företagets verksamhet.

Vi har ett nära samarbete med myndigheter och intressenter på europeisk, nationell och regional nivå för att garantera ett fungerande och transparent samarbete. Vi samarbetar även med lokala affärspartner i säkerhets- och miljöfrågor.

Algol-koncernens uppförandekod och policyer för hälsa, säkerhet och miljöfrågor finns på koncernens webbplats.