Algol Chemicals: Vi uppnådde största delen av våra ansvarsmål för 2022

Meddelande 6.3.2023

I början av 2022 publicerade Algol Chemicals kortsiktiga ansvarsmål för 2022–2024 i linje med sin strategi. Målen baseras på en enkät som gjorts i bolaget, vilken tydliggjorde de viktigaste aspekterna av ansvarsarbetet för kunder och andra intressenter. De mål som satts upp för 2022 uppnåddes till största delen. 

Mål med konkreta åtgärder

Kalle Kettunen, VD för Algol Chemicals, berättar att syftet med bolagets ansvarsmål är att uppnå en välmående och fungerande arbetsgemenskap, hållbar användning av energi och resurser och kontinuerlig förbättring av verksamhetens kvalitet. 

”Till exempel följer vi upp personalens välbefinnande i arbetet genom bra chefsarbete, regelbundna utvecklingssamtal och utredningar om arbetshälsa. Trots att det totala resultatet för välbefinnande i arbetet i enkäten för våren 2022 steg från året innan föll siffran något som helhet. Förbättringsförslagen granskades tillsammans med personalen och åtgärder vidtogs redan förra året”, säger Kettunen.

När det gäller säkerhetsmålet utvidgades målet för den personliga säkerhetsrundan under 2022 till att omfatta en större andel anställda. Effekten var betydande eftersom både antalet säkerhetsrundor och antalet säkerhetsobservationer ökade avsevärt. Trots den rikliga mängden säkerhetsrundor och säkerhetsobservationer har målet gällande noll olycksfall ännu inte uppnåtts.  

Som distributör och förpackare av kemikalier orsakas den största miljöpåverkan av resursanvändningen vid bolagets egna produktionsanläggningar och av lagring och transport av produkter. Bolaget samlar in utsläppsdata från produkttillverkare, leverantörer och transportföretag. 

”År 2022 ägnade vi mer uppmärksamhet åt avfall som uppstår på grund av produkternas åldrande. Effektivare övervakning av produkternas hållbarhetstid, optimering av inköpsvolymer och samarbete med leveranskedjans aktörer bidrog till att minska mängden kemikalieavfall med totalt 53 procent jämfört med föregående år”, nämner Kalle Kettunen.  

Algol Chemicals förutsätter att var och en av dess leverantörer och underleverantörer har ett undertecknat Supplier Code of Business Conduct-dokument. Dessutom har bolaget anvisningar och principer för val och utvärdering av samarbetspartner. En slutförd bedömning saknas från 2022 års mål. 

Vi berättar mer om vårt ansvarsarbete under våren när Algol-koncernens första ansvarsrapport publiceras. Läs mer om vårt företagsansvar