Kundregisters integritetspolicy - GDPR

Dataskydd är mycket viktigt för Algol, och vi är måna om att skydda din integritet. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla dig tjänster. Vi kan även använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för de syften som personuppgifterna behandlas för.

Vi kommer endast att behandla personuppgifter för syften som har definierats i förväg. Algol Group-bolagen behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och EU:s allmänna förordning om dataskydd (GDPR). Vi kan också utlokalisera behandlingen av personuppgifter till en tredje part, ett personuppgiftsbiträde. I så fall kommer avtal säkerställa att personuppgifter kommer behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och GDPR.

Om vi överför dina personuppgifter utanför EU eller EES, kommer vi säkerställa lämplig nivå av dataskydd genom att avtala om integritet och behandling av dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och EU:s allmänna förordning om dataskydd (GDPR). Vi behåller endast dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt för de syften för vilka personuppgifterna behandlas, eller under så lång tid som särskilt fastställs av tillämplig lag.

Innehållet i denna integritetspolicy kan förändras och den senaste versionen kommer att publiceras på nätet. Därför rekommenderar vi att du regelbundet granskar vår integritetspolicy.

Integritetspolicy för Algol Chemicals Oy:s kundregister

1. Personuppgiftsansvarig

Algol Chemicals Oy (0777485-0)
P.O. Box 13, FI-02611 Espoo
info@algol.fi

2. Kontaktuppgifter för GDPR-ärenden

gdpr@algol.fi or +358 9 50991

3. Registrets namn

Algol Chemicals Oy:s kundregister

4. I vilka syften behandlar vi dina uppgifter och baserat på vilka grunder?

Vi skickar kundbrev till våra berörda parter och genom vår webbplats till personer som har registrerat sig för att få våra kundbrev. Behandlingen av personuppgifter grundar sig antingen på personens samtycke eller ett legitimt intresse. Till exempel, när du prenumererar på Algol:s nyhetsbrev, ber vi om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på vårt legitima intresse som i sin tur grundar sig på ett kundförhållande, anställningsförhållande eller annat förhållande.

Lagringen av uppgifter i ett register grundar sig antingen på ett avtalsförhållande med vårt bolag, eller samtycke från den person vars uppgifter lagras, eller vårt bolags legitima intresse att samla in uppgifter som krävs för våra affärstransaktioner.

Vi samlar in och lagrar uppgifter baserade på kundförhållanden eller om potentiella nya kunder som har samband med våra affärstransaktioner.

5. Vilka slags uppgifter behandlar vi och varifrån erhåller vi uppgifterna?

Uppgifterna vi samlar in för att skicka kundbrev inkluderar personens namn och e-postadress, organisation och, i vissa fall, befattning. Analyserna av det publiceringssystem som vi använder samlar in uppgifter för utveckling av tjänsterna. Följande uppgifter samlas in av systemet:

  • Tiden och platsen då meddelandet öppnades, baserat på IP-adressen
  • Tiden när en person har anslutit sig eller lagts till en sändlista
  • Klickar på länkar och deras tidsstämplar
  • E-postprogram som används för att öppna meddelandet
  • Delning av meddelandet på sociala medier

Systemet registrerar en IP-adress när du registrerar dig för att få ett nyhetsbrev eller när du klickar på en länk i nyhetsbrevet. När du gör detta samlar systemet också in preliminära/vägledande uppgifter om positionering.

Andra uppgifter som kan samlas in inkluderar:

  • Andra textbaserade uppgifter som är relaterade till kundförhållande
  • Godkännande för marknadföring, eller avvisande mot marknadsföring
  • Insamling av uppgifter med hjälp av kakor

Du har rätt att neka till insamling av ovanstående uppgifter.

Vi lagrar minimal information om kundförhållandet, som vanligtvis inkluderar personens namn, företag och kontaktuppgifter, såsom e-postadress och telefonnummer.

Vi erhåller uppgifter direkt från dig och från våra egna register, såsom kundregistret och registret över berörda parter. Personuppgifter samlas in direkt från dig när du exempelvis registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev. Vi kan även samla in uppgifter från källor som är allmänt tillgängliga, såsom internet och register som förs av externa tjänsteleverantörer.

6. Till vem vi kan överföra och tilldela dina personuppgifter? Kommer dina uppgifter att överföras till länder utanför EU eller EES?

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Distributionssystemet för våra kundbrev tillhandahålls av en extern tjänsteleverantör, och personuppgifter behandlas av servrar utanför EU. Vår tjänsteleverantör uppfyller dataskyddslagstiftning, och inga personuppgifter överförs utan vårt samtycke. Vid behandling av personuppgifter utanför EU eller EES, säkerställer vi att underleverantören är bunden av Europeiska kommissionens databehandlingsvillkor och/eller omfattas av skölden för skydd av privatlivet.

Personuppgifter avslöjas inte för tredje parter.

7. Hur skyddar vi dina uppgifter, och under hur lång tid lagrar vi dina uppgifter?

Endast utnämnda personer som är behöriga att behandla kunduppgifter har rätt att använda systemet med personuppgifter. Uppgifterna som finns i systemet för publicering av kundbrev skyddas av IT- och administrativa säkerhetsåtgärder från tjänsteleverantören och Algol. Sådana åtgärder inkluderar användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra ytor för maskinvara.

Andra åtgärder för skydd inkluderar beviljande av användarens rättigheter och säkerställande av kompetensen hos personalen som arbetar med behandling av personuppgifter.

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt i syfte att behandla personuppgifterna. Dina personuppgifter raderas när du tas bort från listan över personer som prenumererar på vårt nyhetsbrev eller när information om en förändring mottas från annat håll. När du avbryter din prenumeration kommer din e-postadress stanna kvar i systemet för att säkerställa att vi inte längre skickar mejl till den adressen.

8. Vilka är dina rättigheter i egenskap av person som finns med i vårt kundregister?

Åtkomst och rätt till rättelse: Du har rätt att få åtkomst till dina uppgifter. Det kan hänvisas till denna rättighet som den registrerades rätt att få åtkomst till dess uppgifter. Om vi anser att vi är skyldiga att tillhandahålla dina personuppgifter till dig, kommer vi att göra det utan kostnad. Innan vi lämnar över personuppgifterna till dig kan vi be dig att styrka din identitet och att tillhandahålla tillräcklig information om dina affärer med oss för att få möjlighet att hitta dina personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse av eventuella fel bland dina personuppgifter.

Rätt att begränsa behandling: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om vi inte längre har rätt att använda uppgifterna.

Andra rättigheter: Du kan också ha rätt till borttagning av dina personuppgifter om vi har behållit dem för länge, att begränsa behandlingen av personuppgifterna under vissa omständigheter och/eller att få en elektronisk kopia av uppgifter som vi behandlar om dig.

Du kan skicka en förfrågan eller utöva dina rättigheter genom att kontakta Algol via e-post till gdpr@algol.fi, varpå vi kommer vidta alla skäliga åtgärder för att genomföra din begäran, förutsatt att den uppfyller tillämpliga lagar och yrkesmässiga regler och standarder.

9. Vem kan du kontakta?

Alla meddelanden och förfrågningar som gäller denna integritetspolicy måste vara skriftliga eller lämnas personligen till den e-postadress som anges i avsnitt 2.