Träimpregnering i Europa

Artikel

Varje år produceras omkring 2,1 miljoner kubikmeter impregnerat trä i Norden, motsvarande omkring en tredjedel av det tryckbehandlade virket i Europa.

Impregneringen utförs vanligtvis med hjälp av vattenburna kopparsalter och olika tryck- och/eller vakuum-tekniker. Oljeburen kreosot, å sin sida, används i situationer när produkten är tänkt att användas under jord eller i kontakt med vatten, samt i konstruktioner med specifika krav på hållbarhet, exempelvis vid pålning och som sliprar. Även andra kemikalier, processer och tekniker används, som exempelvis den flow-coat-teknik som är vanlig i Danmark.

 

 

Wood impregnation Europe

Bild 1: Produktion av träskyddsmedel i Europa kategoriserat efter typ av impregnering

Träskyddsindustrin i Norden förlitar sig på den standardiserade och optimerade användningen av de impregneringskemikalier som specificeras i nordiska standarder och EU-standarder. Viktiga förutsättningar för produktionen är kvalitetskontroll samt regelbundet och systematiskt processunderhåll, liksom utbildad och motiverad personal. Dessa förutsättningar är viktiga även för att kunna minimera branschens miljöpåverkan.

Kemikalier som används i träimpregneringsmedel är farliga för vattenlevande organismer och bryts ner långsamt – eller inte alls – vilket gör att skyddet av ytvatten, mark och grundvatten samt minimering av olycksrisker är en viktig miljömässig aspekt vid impregnering av trä. Att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga alternativ samt minimera användningen av kemikalier när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt är viktiga miljömässiga mål för träimpregneringsbranschen.

De vanligaste teknikerna för träipregnering in Norden

De tekniker för att skydda trä som används mest i de Nordiska länderna är Bethell-metoden med varianter som framför allt används vid impregnering med metalloxider, Rüping-metoden som framför allt används vid impregnering med kreosot, samt Royal-metoden bestående av oljebehandling följt av torkning.

Bethell-metoden är en behandlingsprocess där ett vattenlöst impregneringsmedel appliceras under vacuum och tryck i olika faser. Processen kallas även fullcellmetoden då syftet är att fylla träcellerna med impregneringsmedlet för att maximera impregneringen av träet. Impregneringsmedlets penetration åstadskoms genom ett vacuum i processens inledning, något som skapar ett vaccum även inuti träet. Under bibehållet vacuum injiceras impregeringsmedlet. När tryckkammaren är full av impregneringsmedel ersätts vacuumet med ett övertryck, oftast över 1 200 kPa, vilket får impregneringsmedlet att penetrera träet. Tiden med övertryck varierar, från minuter till flera timmar. Efter övertrycket återställs normalt tryck, och slutligen skapas ett kort undertryck för att ta bort allt överflödigt impregneringsmedel från träet och förhindra läckage när träet lagras.

Rüping-metoden är det vanligaste sättet att impregnera trä med kreosot under tryck. Till skillnad från Bethell-metoden inleds processen inte med vacuum, utan Rüping-metoden börjar med ett tryck på 100–700 kPa. Det gör att luft trycks in i träcellerna, varefter tryckbehållaren fylls med ett impregneringsmedel och luften i träcellerna komprimeras ytterligare. Efter impregneringen återställs trycket till det normala, och processen avslutas med ett vacuummoment då allt överflödigt impregneringsmedel dras ut från träet för att förhindra läckage vid lagring. Slutprodukten är ett trä med grundligt behandlade cellväggar. 

Royal-metoden är en tvåstegsprocess som innehåller två olika system, vilket skapar en stabiliserad, förbehandlad produkt med förbättrade egenskaper med flera användningsområden utomhus. Behovet av att manuellt applicera ett skyddande lager minskar, liksom de kortsiktiga underhållskraven. Metoden kombinerar en linoljebehandling med efterföljande torkning av det impregnerade träet. Autoklaven med träpaketet hålls under vacuum och fylls med varm linolja. Träet torkar och den cirkulerande oljan sugs in i träet – mängden kontrolleras med hjälp av undertrycket. Linoljan förseglar träytan och förbättrar den dimensionella stabiliteten tack vare minskat fuktupptag. Användningsområden är exempelvis trähus, utrustning för lekplatser, trall, fasader, ljud- och insynsskydd, balkongpaneler, fönster, dörrar och portar.

Genom att impregnera träet med linoljebaserade oljor som AlgolinTM får träet vattenavvisande egenskaper under mycket lång tid. Samtidigt torkas träet under processen. Genom att tillsätta pigment direkt till Royal-oljan kan träet färgas i olika nyanser. Bland de utmärkta egenskaperna hos Royal-impregerat trä märks ett effektivt skydd, långvarig vattenavvisande yta och färg, samt med hög dimensionell stabilitet. Allt sammantaget gör det till en verkligt högkvalitativ och dryg produkt.

AlgolinTM är Algol Chemicals egen linoljebaserade produkt för Royal-metoden. Tack vare råvaror av hög kvalitet ger AlgolinTM ett mycket enhetligt resultat. 

 
Ämnesområden:  Färgar