Lagstiftning avseende tillverkning av tvättmedel och rengöringsprodukter

Artikel

 

Idag kräver i princip all produktframställning att man sätter sig in i relevant lagstiftning. Om produkten innefattar nära kontakt med människor är det dessutom sannolikt att den är föremål för många föreskrifter. Användning av kemikalier vid produkttillverkning kräver nästan undantagslöst att man följer REACH-förordningen (registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen). Förutom REACH, ska den som tillverkar tvättmedel och rengöringsprodukter även följa CLP-förordningen, EU:s detergentförordning, biocidproduktförordningen och lokal lagstiftning. Det finns även att antal frivilliga rekommendationer som bör iakttas i fråga om ansvar.

Registering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH, EC 1907/2006)

REACH är en banbrytande del av EU:s lagstiftning som trädde i kraft 2007. REACH är den mest omfattande förordningen för säker användning av kemikalier i hela livcykeln och bidrar till att garantera säker användning av kemikalier för konsumenter och slutanvändare.

Enligt REACH är det tillverkaren och/eller importören som ansvarar för registreringen av kemikalier. Det är även viktigt att notera att registreringen alltid ska vara baserad på aktuella och tillförlitliga data rörande användningen av kemikalien i fråga, något som kräver bra kommunikation genom hela värdekedjan från råmaterialtillverkaren till tillverkaren av slutprodukten. De som tillverkar tvättmedel och underhållsprodukter, till exempel, vet bäst hur slutprodukterna används och är därför mest lämpade att förklara vilka förutsättningar som ska beaktas under registreringsprocessen.

Klassificering, märkning och föroackning (CLP, EU 1272/2008)

CLP-förordningen är en EU-förordning från 2008 som anpassar EU:s system för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och sammansättningar till det Globalt harmoniserade systemet (GHS). CLP är ett regelverk för internationell klassificering, märkning och förpackning av kemikalier och garanterar samtidigt ett skydd för hälsan och miljön. Det är ett komplement till REACH-förordningen och ersätter Direktivet för klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (67/548/EEC) och Direktivet om farliga preparat (1999/45/EC).

CLP innehåller riktlinjer för klassificering av kemiska ämnen och sammansättningar i förhållande till deras påverkan på hälsan och miljön. Den innehåller även anvisningar för märkning och förpackning. Varningsmärkning ska finnas på alla produktförpackningar för konsumentprodukter, liksom på säkerhetsdatablad för industriella applikationer.
De flesta tvättmedel och underhållsprodukter är sammansättningar och måste därför klassificeras, märkas och förpackas i enlighet med CLP-förordningen.

A.I.S.E., den internationella organisationen för att tillvarata kemiindustrins intressen inom områdena tvättmedel, rengöringsmedel och underhållsprodukter, har skapat Detergent Industry Network for CLP classification (DetNet) för att hjälpa tillverkarna klassificera och märka sina produkter i enlighet med den europeiska lagstiftningen. DetNet är ett nätverk som ger tillgång till delade, tillförlitliga och uppdaterade testdata och expertis för att hjälpa företagen, särskilt små och medelstora företag, att komma fram till rätt klassificering och märkning för sina produkter avseende effekter på hud och ögon. DetNet hjälper tillverkare av tvättmedel och underhållsprodukter att informera konsumenterna om de faktiska riskerna med produkten genom att möjliggöra en större differentiering i produktklassificeringen än den som erbjöds med den konventionella beräkningsmetoden. På det sättet bidrar klassificering från DetNet till att man känner igen farliga produkter och kan hantera dem säkert.

EU:s detergentförordning (EU 648/2004)

EU:s detergentförordning har varit i kraft sedan 2005 och har uppdaterats regelbundet sedan dess. I förordningen, som syftar till att skydda hälsan och miljön, fastställs grundläggande krav för försäljning av tvättmedel och ytbehandlingsmedel inom EU. Enligt förordningen ska tvättmedel vara biologiskt nedbrytbara, eftersom de vanligtvis hamnar i avloppsledningar och avloppsreningsverk. Tvättmedelsförpackningarna ska ha innehållsdeklaration och uppgifter om rekommenderad dosering för att minimera hälsoriskerna (inklusive allergiska symtom) och risken för överdosering.

Förordningen har uppdaterats för att begränsa användningen av oorganiska fosfater i tvätt- och diskmedel för hushållen. Följaktligen har oorganiska fosfater varit förbjudna i tvättmedel sedan juni 2013 och i diskmedel sedan januari 2017.

Biocidproducterförordningen(BPR, EU NO 528/2012)

I många delar av världen är god hygien fortfarande en stor utmaning och många människor dör varje dag på grund av förorenat vatten, dålig hygien och brist på renhållning. Hygienstandarden i Europa är mycket hög, men SARS, fågel- och svininfluensan och MRSA-epidemier utgör fortfarande potentiella hot. God hygien är absolut nödvändigt för att bekämpa dessa hot.

Biocidprodukter, som desinfektionsmedel för ytor och offentliga miljöer är föremål för EU:s Biocidproduktförordning, som trädde i kraft 2013. Förordningen strävar efter att förenkla godkännandet av aktiva substanser och tillstånd för biocidprodukter.

Biocidprodukter använder aktiva substanser för att skydda människor, djur, material eller varor mot skadliga organismer som skadedjur eller bakterier.

Lokal lagstiftning

Förutom de EU-förordningar som nämns ovan måste tvättmedelstillverkarna även rätta sig efter nationell och lokal lagstiftning. I Finland, till exempel, måste tillverkarna lämna in kemikalieanmälningar och kvantitetsanmälningar till myndigheterna och rätta sig efter nationella biocidproduktgodkännanden. Dessutom är aerosolprodukter föremål för den nationella aerosolförordningen och bestämmelser avseende denaturering av alkohol. 

Kemikalier som säljs i EU måste generellt uppfylla kraven i REACH-förordningen och biocidprodukter även BRP. Genom att köpa kemiska råvaror till din produkt från en tillförlitlig europeisk leverantör kan du spara tid eftersom du slipper hantera registreringar och annan byråkrati själv. Samtidigt kan du vara säker på att produkterna är EU-godkända. Mer information om EU-förordningar avseende tvättmedel och rengöringsprodukter hittar du på A.I.S.E:s och ECHA:s webbsidor. Du hittar även bra tips på Teknokemiska föreningens och Säkerhets- och kemikalieverkets webbsidor.

Vi berättar gärna mer om råvarorna vi levererar och hjälper dig välja de bästa produkterna!

 

 
Ämnesområden:  Tvättmedel