Neutran tutkimustuloksia

Artikkeli

Neutran tutkimus koostui yhteensä 168 karsinasta kuudessa eri tallissa. Tutkimus suoritettiin vuoden 2017 kesän ja syksyn aikana. Tutkimukseen osallistuneiden tallien karsinoista 76 käytti kuivikkikkeena purua, 30 turvetta, 10 olkea ja 26 olkipellettiä. Yhden tallin pihatossa käytettiin sekä turvetta että olkea; yhdellä tutkimuksessa mukana olleella tallilla kuivike valittiin vuodenajan mukaan kaikkiin 26 karsinaan. Talvella käytössä oli puupelletti ja kesällä puru. Tutkimukseen osallistuneen verrokkitallin 53 karsinaa käyttivät kuivikkeena turvetta. Testijakson aikana tallit testasivat tuotetta kolmen viikon ajan. Kokeilun aikana karsinat siivottiin kahdesti päivässä ja tuotetta lisättiin noin 2 dl tarvittaviin kohtiin.

Tutkimuksen aikana tallit lisäsivät Neutra -lisäainetta käyttämiensä kuivikkeiden sekaan. Kokeilun jälkeen tallit saivat vapaasti kertoa kokemuksistaan lisäaineen käytöstä. Tallien huomioita olivat merkittävä sisäilman laadun paraneminen, joka huomattiin etenkin työskentelyssä. Sisäilman laadun paranemisen koettiin myös vaikuttavan positiivisesti työympäristön viihtyvyyteen. Ilmanlaatu parantui lisäksi lantalan tyhjennystyössä. Tallit kokivat lisäaineen vaikuttavan lannan kompostointiin nopeuttamalla sen prosessia.

Tuote sai kiitosta helppokäyttöisyydestä ja siitä, että sen avulla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti hevosten terveyteen ja hyvinvointiin. Hevosten käyttöiän pidentäminen olisi suureksi hyödyksi hevosenomistajille ja tallinpitäjille. Lisäainetta kokeilleet tallit kokivat tuotteen vaikuttavan hajunpoistoon, hevosten ja työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen sekä ekologisuuteen. Kotimaisena vaihtoehtona tuote sai myös kiitosta hyvästä saatavuudesta ja toimivasta jakelusta. Tuote sai kaikilta testissä mukana olleilta talleilta arvosanaksi 8-10.

Tallityöntekijöiden palaute positiivista

Tallityöntekijöiden palaute tuotteesta oli positiivista. Kokeilun aikana tuote koettiin helppokäyttöiseksi, eikä se lisännyt työmäärää. Työntekijät huomasivat tuotteen poistavan hajuhaitat. Ennen kokeilua ammoniakkituulahduksia syntyi karsinoita siivotessa. Työntekijät kokivat tuotteen koostumuksen vaativan hieman ylimääräistä huolellisuutta. Tuotteen levityksessä koettiin tarpeellisena käyttää hengityssuojaa ja hanskoja. Koostumukseltaan työntekijät totesivat tuotteen olevan kevyt ja sen myötä melko pölyävä. Lisäaineen käyttö muodosti kuitenkin työntekijöiden mielestä erittäin selkeän eron entiseen ja he suosittelisivat sitä muillekin.  

Yksi kokeiluun osallistuneista talleista käytti purua karsinoiden kuivikkeena. Tämän tallin hevoset oleskelivat ulkona päivittäin kello 8 ja 16 välillä. Tallin työntekijät eivät kylmään aikaan huomanneet eroa tallin aamuisessa ilmanlaadussa. Työntekijät kokivat tuotteen kuitenkin helppokäyttöiseksi ja lisäaine sai heiltä arvosanaksi 8. Puupellettiä käyttävät tallit kokivat tuotteen toimivan hyvin ja raikastavan tallin aamuilmaa huomattavasti. Tämän tallin työntekijät kokivat, että lisäaineen käytön myötä talliympäristössä on nyt helpompi hengittää. Verrokkikarsinoissa ei huomattu eroa sisäilman laadussa. Turve on koettu tehokkaimmaksi kuivikkeeksi talli-ilman laadun kannalta. Turve on kuivikkeena imukykyinen ja se poistaa myös kosteutta talli-ilmasta. Se pölisee myös muihin kuivikkeisiin verrattuna vähemmän. Näistä syistä turvetta käyttävä talli valittiin tutkimuksen verrokkitalliksi. Verrokkikarsinat sijaitsevat uudessa korkeassa tallissa, jossa on hyvä ja painovoimainen ilmanvaihto.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurin hyöty Neutran käytöstä koituu olkipellettiä, purua, kutterinpurua, purupellettiä ja olkea kuivikkeena käyttäville talleille. Erityisesti siitä hyötyvät matalat, painovoimaista ilmanvaihtoa käyttävät tallit, joissa raitis ilma ei kulje riittävästi. Tutkimus osoittaa myös, että kuivikkeiden tärkeimpiä ominaisuuksien hevosenomistajille ja tallinpitäjille ovat niiden vaikutukset hevosten terveyteen. Kuivikkeilta vaaditaan hygieenistä puhtautta ja imukykyisyyttä. Näillä ominaisuuksilla on suora vaikutus talli-ilman laatuun ja sitä kautta hevosten ja työntekijöiden sekä harrastajien hyvinvointiin ja terveyteen. Tutkimus osoittaa myös sen, että kuivikkeen ominaisuuksia voidaan parantaa kuivikkeelle tarkoitetulla lisäaineella. Lisäaineen todettiin parantavan kuivikkeen kykyä sitoa kosteutta ja estää ammoniakkikaasuja.