Saavutimme suurimman osan vuoden 2023 vastuullisuustavoitteistamme

Artikkeli

Julkaisimme alkuvuodesta 2022 strategiamme mukaiset, lyhyen aikavälin vastuullisuustavoitteet vuosille 2022-2024. Tavoitteet pohjaavat yhtiössä toteutettuun kyselyyn, jolla selvitettiin vastuullisuustyön olennaisimmat asiat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osalta.

Vuoden 2023 aikana saavutimme henkilöstön hyvinvointia sekä toimitusketjun vastuullisuutta mittaavat tavoitteet ja lisäksi osan turvallisuustavoitteistamme.

Vastuullisuustavoitteillamme tähtäämme hyvinvoivaan ja toimivaan työyhteisöön, kestävään energian ja resurssien käyttöön sekä toimintamme laadun jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien konkreettisten toimien kautta osallistumme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin soveltuvin osin.

Vuonna 2023 vastuullisuustavoitteemme sisällytettiin entistä tärkeämmäksi osaksi tulostavoitejärjestelmäämme. Näin tavoitteet ovat yhä selkeämmin ja konkreettisemmin osa päivittäistä työtämme.

 

Turvallisuus 

  • Tavoite: 0 tapaturmaa ja  64 turvakierrosta
  • Tulos: 3 tapaturmaa ja 67 turvakierrosta

Vuoden 2023 aikana tuotantolaitosten työntekijöillä oli henkilökohtainen tavoite turvakierrosten ja turvahavaintojen tekemiseen. Runsaista turvakierroksista ja turvahavainnoista huolimatta emme saavuttaneet nolla tapaturmaa -tavoitetta.

Vuoden aikana tapahtui yhteensä kolme tapaturmaa, joista kaksi oli liukastumisia. Yksi tapaturma aiheutui tiellä olevan esteen aiheuttamasta trukin äkkijarrutuksesta, jonka seurauksena työntekijä löi päänsä trukin ikkunaan.  Tapaturmat johtivat yhteensä 25 sairauspoissaolopäivään. Korjaavana toimenpiteenä kertasimme turvallisia toimintatapoja ja päivitimme työpaikan riskinarvioita.

Kuva 1. Tapaturmien määrä ja tapaturmataajuudet vuosina 2020-2023. 

Kuva 2. Turvakierrosten ja raportoitujen turvahavaintojen määrien kehitys vuosina 2020-2023.

 

Työhyvinvointi 

  • Tavoite: eNPS 25
  • Tulos: eNPS 35,5

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan mm. säännöllisten kehityskeskusteluiden ja työhyvinvointiselvitysten avulla. Tiimeillä on omat keskustelurutiininsa, joiden avulla esimiehet saavat palautetta ja voivat säännöllisesti kartoittaa työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kevään 2023 henkilöstön työhyvinvointikyselyn tuloksena Algol Chemicalsin eNPS (Net Promotor Score) arvoksi saatiin 35,5. 

Työntekijöistä 82 % arvioi nykyisen työkykynsä hyväksi tai erittäin hyväksi. Kokonaisuutena luku nousi edellisen vuoden keskiarvosta 8,3 lukuun 8,6. Työhyvinvointia kuvaava kokonaistulos nousi myös edellisen vuoden luvusta 3,92 lukuun 4,01. Vaikka olemmekin tyytyväisiä arvojen paranemiseen, keskitymme edelleen selkeisiin tavoitteisiin, prosesseihin, viestintään ja vastuisiin.

Algol konserni tarjoaa henkilöstölle turvallisuus- ja vastuullisuusaiheisia kursseja yhteisen e-Adacemy koulutusportaalin kautta. Vuonna 2023 Algol Chemicalsin koko henkilöstö (100 %) suoritti Algolin liiketoimintaperiaatteet -koulutuksen. 

Kuva 3. Algol Chemicalsin henkilöstön suorittamat liiketoimintaperiaatteet -koulutukset % / henkilöstö vuosina 2020-2023.

 

Toimitusketjun vastuullisuus 

  • Tavoite: 20 vastuullisuusarvioitua tavarantoimittajaa 
  • Tulos: 24 valmistunutta toimittaja-arviointia

Edellytämme allekirjoitettua liiketoimintaperiaateasiakirjaa (Supplier Code of Business Conduct) kaikilta tavarantoimittajiltamme ja alihankkijoiltamme. Lisäksi käytössämme on ohjeistus ja periaatteet yhteistyökumppaneiden valintaa ja arviointia varten. Uudet toimittajat arvioidaan ennen hyväksyntää tarkasti myös vastuullisuusnäkökulmasta. Yhteistyökumppaneiksi valittuja toimittajia arvioidaan uudelleen tarpeen mukaan. Lisäksi arvioinnin kohteeksi otetaan vuosittain 20 aiemmin kumppaniksi valittua toimittajaa. Vuonna 2023 ylitimme tavoitteemme, koska kaiken kaikkiaan arvioimme 24 olemassa olevaa toimittajaamme. Tämän lisäksi arvioimme suuren joukon uusia toimittajia.   

 

Ympäristö 

  • Tavoite: Kestävä resurssien käyttö ja päästöjen vähentäminen 
  • Tulos: Kemikaalijätteen määrä väheni

Kemikaalien jakelijana ja pakkaajana merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat omien tuotantolaitostemme resurssien käytöstä, tuotteidemme varastoinnista sekä kuljetuksista. Vuonna 2023 jatkoimme työtä tuotteiden vanhentumisesta johtuvan jätteen muodostumisen ehkäisemiseksi. Tuotteiden säilyvyysajan tehokkaammalla seurannalla, ostomäärien optimoinnilla ja yhteistyöllä toimitusketjun toimijoiden kanssa kykenimme edelleen vähentämään tuotteidemme päätymistä jätteeksi. Ei vaaralliseksi luokitellun jätteen määrä väheni 33 % kun taas jätteen kokonaismäärä väheni vain 2 %. 

Omien tuotantolaitostemme hiilidioksidipäästöt on laskettu Scope 1 ja Scope 2 osalta. Luvut osoittavat, että päästövähennystoimenpiteille on vielä tilaa. Tavoitteena on vähentää energian kokonaiskulutusta sekä käyttää 100 % uusiutuvista lähteistä peräisin olevaa sähköä. Lisäksi Turun toimipisteellämme kartoitamme mahdollisuutta vaihtaa vähähiilisempään lämmitysvaihtoehtoon. 

Keräämme myös päästötietoja tuotteidemme valmistajilta, toimittajilta ja kuljetusyrityksiltämme.   

Kuva 4a. CO2 Päästöt, Kvarntorpin tuotantolaitos, vuosina 2021-2023.

 

Kuva 4b. Päästöt, Turun tuotantolaitos, vuosina 2021-2023.

Kuva 5. Kemikaalijätteiden määrät vuosina 2021-2023.