Tutustu vuoden 2024 vastuullisuustavoitteisiimme

Vastuullisuustavoitteemme tarjoavat selkeän suunnitelman toimenpiteille ja aloitteille, jotka edistävät parempaa tulevaisuutta. Ne ovat linjassa kansainvälisten viitekehysten, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, kanssa ja kattavat monenlaisia alueita ympäristönsuojelusta sosiaaliseen tasa-arvoon ja talouskasvuun. Olemme sitoutuneet luomaan hyvinvoivan ja toimivan työyhteisön, varmistamaan energian ja resurssien kestävän käytön sekä jatkuvasti parantamaan toimintamme laatua.

Turvallisuuden parantaminen on yhteinen päämäärämme

Tavoitteet: 

 1. 0 tapaturmaa 
 2. 64 turvakierrosta
 3. 90 turvahavaintoa
Turvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suoritamme säännöllisesti  turvakierroksia ja -harjoituksia kaikilla toimipisteillämme. Koko henkilöstön käytössä on ohjelmistot turvallisuushavainnoista (Granite) sekä havaituista väärinkäytöksistä ilmoittamiseen (Whistleblowing). Turvakierrosten aikana tehdään suurin osa turvahavainnoista, joiden 

määrää ja sisältöä seuraamme. 

Tarjoamme henkilöstölle työssä tarvittavaa turvallisuuskoulutusta osana perehdytystä, vuosittaisen koulutussuunnitelman mukaisesti ja aina toiminnassamme tapahtuvien muutosten johdosta. Henkilöstömme käytössä on monipuolisesti turvallisuusaiheista verkkovalmennusta.

AC_Accidents_2021
AC_Safety Reports_2021

Tavoitteemme on työssään hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö

Tavoitteet:

 1. eNPS 36
 2. 300 tuntia taitoja kehittävää koulutusta 

Tavoitteemme on hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö. Tavoitteeksi asetettu eNPS (Employee Net Promoter Score) on luku, jolla voimme arvioida henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen tasoa. Kehityksen seuraamiseksi tulosta verrataan yrityksemme aiempiin tuloksiin. 

Käytännössä työhyvinvointia seurataan hyvän esihenkilötyön, säännöllisten kehityskeskusteluiden ja myös työkykyä arvioivien työhyvinvointiselvitysten avulla. Tiimeillä on lisäksi omat keskustelurutiininsa, joiden avulla esihenkilöt saavat palautetta ja jotka mahdollistavat työhyvinvointitekijöiden säännöllisen seurannan. Keskusteluissa esiin nostetuista hyvinvointia parantavista toimenpiteistä valitaan vuosittain toteutettavia toimia. 

Henkilöstölle tarjotaan työssä tarvittavaa koulutusta osana perehdytystä, vuosittaisen koulutussuunnitelman mukaisesti ja aina toiminnassamme tapahtuvien muutosten johdosta. Käytössämme on monipuolisesti verkkovalmennusta mm.  konsernin liiketoimintaperiaatteisiin, työturvallisuuteen, tietoturvaan ja kemikaaliturvallisuuteen liittyen. Yrityksen Intranet sivuilla on saatavilla koulutustilaisuuksien tallenteita mm. uusiin prosesseihin ja järjestelmiin liittyen.

Edistämme toimitusketjun vastuullisuutta

Tavoitteet: 

 1. 20 vastuullisuusarvioitua tavarantoimittajaa vuosittain
 2. Vakavien poikkeamien määrän vähentäminen 15 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna
 3. Myyntipoikkeamien nopea käsittely, tavoite alle 20 päivää

Arvojamme ovat vastuunotto, kehittyminen ja yhteistyöOsana kemikaalien toimitusketjua kannamme vastuumme toimitusketjumme toiminnasta, kehittymisestä ja hyvästä yhteistyöstä. Käytössämme on arvo- ja liiketoimintaperiaatteiden verkkovalmennukset, jotka jokaisen työntekijän tulee suorittaa ja joihin on tarvittaessa helppo palata. 

Toimittajilta ja alihankkijoilta edellytämme allekirjoitettua liiketoimintaperiaateasiakirjaa (Supplier CoBC). Käytössämme on ohjeistus ja periaatteet yhteistyökumppaneiden valintaa ja arviointia varten. Arvioimme toimittajiamme myös vastuullisuusnäkökulmasta ja valitsemme tuotteillemme toimittajat, jotka täyttävät asiakkaidemme vastuullisuusvaatimukset. 

Tuoteturvallisuus ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus on meille ensiarvoisen tärkeää.  Keräämme systemaattisesti tietoa ja tuotedokumentaatiota mm. tuotteiden REACH-asetuksen, pakkaus-  ja elintarvikesäädösten vaatimusten täyttämiseksi. Varmistamme että tuotteemme täyttävät niille asetetut laatu- ja puhtausvaatimukset ja että pakkaukset on merkitty asianmukaisesti. Välitämme tuotetietoa toimitusketjussa edelleen ja tiedotamme avoimesti tuotteissa tai niitä koskevissa säädöksissä tapahtuneista muutoksista.  Julkaisemme myös säännöllisesti terveys- ja turvallisuusaiheisia artikkeleita omaan toimintaamme tai tuotteisiimme liittyen. 

Mahdolliset toiminnassa tapahtuvat poikkeamat käsitellään asianmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Vakavien poikkeamien, kuten esim. rikkoutuneiden pakkausten määrää pyritään vähentämään tehokkaalla toimitusketjun yhteistyöllä.  Poikkeamien juurisyyt selvitetään huolellisesti ja korjaavien toimenpiteiden tehokkuutta seurataan.

Tavoitteemme on kestävämpi resurssien käyttö ja vähäpäästöisempi tulevaisuus 

Tavoitteet: 

 1. Kemikaalijätteen määrän vähentäminen 20 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna
 2. Kierrätettyjen IBC-pakkausten käytön lisääminen 20 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna
 3. Hiilineutraalisuus vuoteen 2045 mennessä

Olemme tunnistaneet toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset. Tavoitteenamme on kestävä resurssien käyttö sekä omasta toiminnasta aiheutuvien päästöjen vähentäminen. Pyrimme myös omalta osaltamme edistämään toimitusketjun  pyrkimyksiä vähäpäästöisiin toimituksiin. 

Kemikaalien jakelijana ja pakkaajana merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat omien tuotantolaitostemme resurssien käytöstä sekä  tuotteidemme kuljetuksista varastoistamme asiakkaidemme varastoihin. 

Tuotteidemme kuljetuksista aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi teemme yhteistyötä ja etsimme ratkaisuja yhdessä toimittajiemme ja kuljetuskumppaniemme kanssa.  Osana oman hiilijalanjälkilaskennan kehittämistä ja tarkempien päästövähennystavoitteiden asettamista varten olemme aloittaneet päästötietojen keräämisen tuotteiden valmistajilta ja kuljetuskumppaneiltamme.

Etsimme jatkuvasti keinoja ennaltaehkäistä ja vähentää jätteen muodostumista. Seuraamme tarkasti tuotteiden säilyvyysaikoja ja kuntoa. Käytämme mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä kunnostettuja pakkauksia sekä kiertopakkauksia eli uudelleen täytettäviä pakkauksia. Toimitamme käytöstä poistetut pakkaukset hyötykäyttöön. Kiinnitämme huomiota energian, sähkön ja veden ympäristövastuulliseen hankintaan ja käyttöön. Tuotantolaitoksemme pyrkivät aktiivisesti löytämään tapoja alentaa kokonaisenergian kulutusta tuotettua tonnia kohden.

Algol Chemicals Oy on liittynyt kestävän kehityksen arviointijärjestelmään Ecovadis.  
Olemme myös sitoutuneet edistämään kestävän palmuöljyn käyttöä RSPO - jäsenyyden kautta.

 

 

Lue aiheesta lisää

Katso vastuullisuuslukujemme kehitystä artikkelista : Vuoden 2023 vastuullisuustavoitteet saavutettiin pääosin

Lisää vastuullisuudestamme Algol-konsernin vastuullisuussivuilta