Tunnetko jo uuden EU-asetuksen 1148/2019?

Artikkeli

Joka päivä lukuisia kemikaaleja, eli aineita ja seoksia, käytetään erilaisissa teollisissa ja ammattikäytön prosesseissa, ja niiden lisäksi myös tavallisten kuluttajien toimesta. Teollisuudessa kemikaaleja käytetään muun muassa erilaisten tuotteiden, kuten maalin, kumi- ja muovituotteiden ja kankaiden valmistuksessa. Kemikaaleja käytetään myös elintarvikkeiden ja rehujen ainesosina sekä muiden kemikaalien valmistuksessa. Ammattikäytössä tai tavallisina kansalaisina käytämme niitä esimerkiksi maaleissa, liuottimissa ja puhdistusaineissa.

Yritykset käyvät kauppaa kemikaaleilla suurimmalta osalta laillisissa tarkoituksissa. Joitakin kemikaaleja voidaan kuitenkin käyttää väärin omatekoisten räjähteiden laittomaan valmistukseen. Terroristit ja muut rikolliset voivat yrittää ostaa omatekoisten räjähteiden valmistamiseen tarvittavia lähtöaineita avoimilta markkinoilta. EU-asetuksen 1148/2019 tarkoituksena on estää tiettyjen aineiden päätyminen laittomaan käyttöön.

Räjähteiden lähtöaineiden markkinoinnista ja käytöstä annetussa uudessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 1148/2019 asetetaan uusia velvoitteita talouden toimijoille ja tavallisille kansalaisille. Aikaisempi asetus (EU) 98/2013 korvataan tällä uudella asetuksella helmikuusta 2021 alkaen.   

Uudet määräykset tehostavat mainittujen aineiden myynnin valvontaa ja velvoittavat kaikkia toimijoita, myös tavallisia kansalaisia, ilmoittamaan epäilyttävistä liiketoimista, varkauksista tai menetyksistä, jotka liittyvät näihin kemikaaleihin. Asetuksella vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt EU-maissa sellaisten aineiden ja seosten asettamisesta saataville, tuonnista, hallussapidosta ja käytöstä, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden laittomaan valmistukseen.

Tarkoitus on rajoittaa tavallisten kansalaisten mahdollisuuksia hankkia kyseisiä aineita ja seoksia sekä varmistaa, että epäilyttävistä liiketoimista koko toimitusketjussa ilmoitetaan asianmukaisesti. Uutta on se, että jatkossa myös oikeushenkilöt tarvitsevat luvan sellaisiin lähtöaineisiin, joita ne eivät tarvitse niiden tavanomaisessa elinkeino-, liike- tai ammattitoiminnassa.

Olemme koonneet tähän artikkeliin muutaman huomionarvoisen asian uusiin määräyksiin liittyen. 

Myynti tavallisille kansalaisille - lupajärjestelmää soveltavat talouden toimijat

Uuden asetuksen liitteissä I ja II lueteltuja aineita ei saa käytännössä enää helmikuusta 2021 alkaen myydä tavallisille kansalaisille. Tavalliset kansalaiset eivät saa tuoda maahan, hankkia, käyttää tai pitää hallussaan rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita ilman viranomaisen myöntämää voimassa olevaa lupaa.  

Asetuksen liitteessä I – Rajoitetut räjähteiden lähtöaineet - vahvistetaan minimipitoisuusrajat vaatimukselle hankkia lupa sekä enimmäispitoisuusrajat mahdollisuudelle myöntää lupa. Jos tämä aineelle asetettu enimmäispitoisuusraja seoksessa ylittyy, lupaa seoksen hankintaan ei voida myöntää. Jos lupaa ei ole,  seosta ei saa myydä tai asettaa tavallisen kansalaisen saataville eikä tavallinen kansalainen saa sitä tuoda maahan, hankkia, käyttää tai pitää hallussaan. 

Yksityiskohtaiset lupamenettelyt voivat vaihdella EU:n jäsenvaltiosta riippuen, mutta periaatteet pysyvät samoina. Ennen myyntitapahtuman loppuunsaattamista asiakkaan henkilöllisyys on tarkistettava samoin kuin luvan voimassaoloaika (8 artikla(1)). Talouden toimijat voivat tarkistaa luvan ottamalla yhteyttä luvan myöntäneeseen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin (5 artikla (3)).  

Myynti ammattikäyttäjille tai toisille talouden toimijoille  

Rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita voidaan toimittaa ammattikäyttäjille tai toisille talouden toimijoille, edellyttäen, että myyjä on varmistunut siitä, että asiakas on ammattikäyttäjä tai toinen talouden toimija. Varmistus tarvitaan, ellei varmistusta kyseisen asiakkaan osalta ole jo tehty liiketoimea edeltävän vuoden aikana, ja liiketoimi ei merkittävästi poikkea aiemmista liiketoimista (8 artiklan 2 ja 3 kohta).

Sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot annetaan, myyjää kehotetaan pyytämään asiakkaaltaan asetuksen liitteessä IV olevan mallin mukainen ”Asiakkaan ilmoitus”. Tämä niin sanottu loppukäyttäjävakuutus tulee siis uusia vuoden välein. 

Talouden toimijoiden ja verkkokauppapaikkojen ja tavallisten kansalaisten on ilmoitettava epäillyistä liiketoimista sekä räjähteiden lähtöaineiden merkittävistä katoamisista ja varkauksista jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille (9 artiklan 4,  5 ja 6 kohta). Suomessa kansallinen yhteyspiste on poliisi.

Algol Chemicals tekee parhaansa ennalta ehkäistäkseen kemikaalien joutumista vääriin käsiin. Tämän mahdollistavat toimipisteissämme tehdyt riskinarviot, ajantasaiset ohjeistukset, henkilöstön koulutukset ja harjoitukset. Tulemme myös pyytämään loppukäyttäjävakuutukset kaikilta asiakkailtamme asetuksessa listattujen aineiden ja niitä sisältävien seosten osalta. 

Lähteet

EU regulation 1148/2019

Guidelines for the implementation of Regulation (EU) 2019/1148 on the marketing and use of explosives precursors