Saavutimme vuoden 2022 vastuullisuustavoitteemme pääosin

Artikkeli

Julkaisimme alkuvuodesta 2022 strategiamme mukaiset, lyhyen aikavälin vastuullisuustavoitteet vuosille 2022-2024. Tavoitteet pohjaavat yhtiössä toteutettuun kyselyyn, jolla selvitettiin vastuullisuustyön olennaisimmat asiat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osalta. Vuoden 2022 aikana saavutimme pääosan tavoitteistamme. 

Vastuullisuustavoitteillamme tähtäämme hyvinvoivaan ja toimivaan työyhteisöön, kestävään energian ja resurssien käyttöön sekä toimintamme laadun jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävien konkreettisten toimien kautta osallistumme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin soveltuvin osin.  

Vuonna 2023 vastuullisuustavoitteemme tulevat yhä tärkeämmäksi osaksi tulostavoitejärjestelmäämme. Näin varmennamme, että tavoitteet ovat yhä selkeämmin ja konkreettisemmin osa päivittäistä työtämme.

Kerromme lisää vastuullisuustyöstämme keväällä, kun Algol-konsernin ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistaan. Lue lisää vastuullisuudestamme

Turvallisuus 

  • Tavoite: 0 tapaturmaa ja  59 turvakierrosta
  • Tulos: 1 tapaturma ja 72 turvakierrosta
Vuoden 2022 aikana henkilökohtainen turvakierrostavoite laajennettiin koskemaan suurempaa osaa työntekijöistämme. Vaikutus oli merkittävä, sillä sekä tehtyjen turvakierrosten että turvahavaintojen määrä kasvoi huomattavasti. 

Runsaista turvakierroksista ja turvahavainnoista huolimatta emme saavuttaneet nolla tapaturmaa -tavoitetta. Kesällä työntekijämme sormi murtui sen jäätyä painavien esineiden väliin. Tapaturmasta aiheutui 43 päivän sairauspoissaolo. Kyseinen esineiden siirtotyö ei ollut osa normaalia työrutiinia.  Korjaavana toimenpiteenä arvioimme työn riskit uudelleen ja kertasimme turvalliset toimintatavat. 

Kuva 1. Tapaturmien määrä ja tapaturmataajuudet vuosina 2019-2022. 

Kuva 2. Turvakierrosten ja raportoitujen turvahavaintojen määrien kehitys vuosina 2019- 2022.

 

Työhyvinvointi 

  • Tavoite: Hyvinvoiva ja sitoutunut työntekijä
  • Tulos: eNPS 16,7

Seuraamme henkilöstön työhyvinvointia hyvän esimiestyön, säännöllisten kehityskeskusteluiden ja työhyvinvointiselvitysten avulla. Kevään 2022 henkilöstön työhyvinvointikyselyn tuloksena Algol Chemicalsin eNPS (Net Promotor Score) arvoksi saatiin 16,7.  Työhyvinvointia kuvaava kokonaistulos nousi edellisen vuoden luvusta 3,85 lukuun 3,92.  

Työntekijöistä 80 % arvioi nykyisen työkykynsä hyväksi tai erittäin hyväksi. Kokonaisuutena luku kuitenkin laski edellisen vuoden keskiarvosta 8,7 lukuun 8,3. Kävimme läpi kyselyn tulokset ja parannusehdotukset yhdessä henkilöstön kanssa. Parannamme sisäisen viestinnän muotoja ja taajuutta sekä kokouskäytäntöjä edelleen. Lisäksi kiinnitämme entistä enemmän huomiota henkilökohtaisten tavoitteiden selkeyteen ja saavutettavuuteen. 

Kuva 3. Sairauspoissaolot 2019-2022

 

Toimitusketjun vastuullisuus 

  • Tavoite: Vastuullisuusarvioidut yhteistyökumppanit 
  • Tulos: 19 valmistunutta toimittaja-arviointia

Edellytämme allekirjoitettua liiketoimintaperiaateasiakirjaa (Supplier Code of Business Conduct) kaikilta tavarantoimittajiltamme ja alihankkijoiltamme. Lisäksi käytössämme on ohjeistus ja periaatteet yhteistyökumppaneiden valintaa ja arviointia varten. Uudet toimittajat arvioidaan tarkasti myös vastuullisuusnäkökulmasta. Olemassa olevia toimittajia arvioidaan tarpeen mukaan. Edellä mainittujen toimien lisäksi arvioinnin kohteeksi valitaan vuosittain 20 jo hyväksyttyä toimittajaa. Viime vuoden tavoitteesta jäi puuttumaan yksi loppuunviety arviointi. Tuleviin arviointeihin liittyen tehostamme aiheeseen liittyvää viestintää, jotta asian merkitys on selkeä kaikille toimitusketjun osapuolille ja kaikki arviointiin tarvittavat tiedot saadaan viiveettä kerättyä.

Ympäristö 

  • Tavoite: Kestävä resurssien käyttö ja päästöjen vähentäminen 
  • Tulos: Kemikaalijätteen määrä väheni 53 %
Kemikaalien jakelijana ja pakkaajana merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat omien tuotantolaitostemme resurssien käytöstä, tuotteidemme varastoinnista sekä kuljetuksista. Vuonna 2022 kohdistimme aiempaa enemmän huomiota tuotteiden vanhentumisesta johtuvan jätteen muodostumiseen. Tuotteiden säilyvyysajan tehokkaammalla seurannalla, ostomäärien optimoinnilla ja yhteistyöllä toimitusketjun toimijoiden kanssa kykenimme vähentämään kemikaalijätteen määrää kokonaisuudessaan 53 % edelliseen vuoteen verrattuna. Keräämme päästötietoja tuotteidemme valmistajilta, toimittajilta ja kuljetusyrityksiltämme.   

 

Kuva 4. Kemikaalijätteiden osuudet kokonaismäärään verrattuna vuosina 2021-2022.

Tagit:  Vastuullisuus