Känner du till den nya EU-förordningen 1148/2019?

Artikel

Kemiska ämnen och blandningar används dagligen både i industriella och professionella processer och av konsumenter. Inom industrin används kemikalier för att framställa produkter som färg, gummi, plast och textilier. Kemikalier används som ingredienser i livsmedel och foder och som intermediat för andra kemikalier. Vi använder dem i färger, lösningsmedel och rengöringsmedel, både professionellt och som konsumenter.

Den stora merparten kemikalier köps och säljs för lagliga syften företag emellan. Men vissa kemikalier kan missbrukas för olaglig tillverkning av hemmagjorda sprängämnen. Terrorister och andra kriminella kan försöka köpa sprängämnesprekursorer på den öppna marknaden. Syftet med EU-förordning 1148/2019 är att förhindra att vissa ämnen görs tillgängliga för dem som tänker använda dem i olagliga syften. 

Europaparlamentets och Rådets nya Förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer fastställer nya skyldigheter för ekonomiska aktörer och för allmänheten, det vill säga privatpersoner som du och jag. Den nya förordningen ersätter den tidigare förordningen (EU) 98/2013 och träder i kraft den 1 februari 2021.

Den nya förordningen fastställer harmoniserade regler i EU-länderna, för tillhandahållande, import, innehav och användning av ämnen och blandningar som kan missbrukas för olaglig tillverkning av sprängämnen. Syftet är att begränsa enskildas tillgång till dessa ämnen och blandningar och säkerställa lämplig rapportering av misstänkta transaktioner i hela distributionskedjan. Nytt är att även juridiska personer i framtiden måste ha tillstånd för sprängämnesprekursorer som de inte har behov av i sin ordinarie verksamhet.

De nya reglerna skärper kontrollen av försäljning av de ovannämnda ämnena och ålägger även alla aktörer att rapportera misstänkta transaktioner, stölder eller förluster relaterade till dessa ämnen.

Här har vi sammanställt ett par viktiga punkter rörande de nya reglerna.

Försäljning till allmänheten – för ekonomiska aktörer som omfattas av tillståndssystem

Från februari 2021 ska de ämnen som anges i Bilaga I och II till förordningen inte längre tillhandahållas, introduceras, innehas eller användas av enskilda. Enskilda kan endast köpa, använda och inneha sprängämnesprekursorer om de har en giltig licens beviljad av behörig nationell myndighet.  

Bilaga I - sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner - fastställer de lägsta gränsvärdena för licenskrav och de övre gränsvärdena för beviljande av licens. Överskrids det övre gränsvärdet som fastställts för ämnet i blandningen kan licens inte beviljas. I händelse att licens saknas ska transaktionen nekas.

Även om licensförfarandena kan variera i detalj beroende på EU-stat, gäller samma principer. Innan försäljningstransaktionen slutförs ska kundens identitet kontrolleras, liksom licensens giltighet (artikel 8 (1)). Ekonomiska aktörer kan kontrollera licensen genom att kontakta behörig myndighet i den medlemsstat som utfärdat licensen (Artikel 5(3)). 

Försäljning till professionella användare och andra ekonomiska aktörer  

En sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner kan tillhandahållas till en professionell användare eller annan ekonomisk aktör, förutsatt att den ekonomiska aktören har kontrollerat att kunden faktiskt är en professionell användare eller en annan ekonomisk aktör. Denna kontroll krävs om inte sådan kontroll av den potentiella kunden redan har ägt rum under den tolvmånadersperiod som föregår datumet för transaktionen och transaktionen inte väsentligt skiljer sig från tidigare transaktioner (Artikel 8 (2) och 8 (3)). För att säkerställa att all information tillhandahålles rekommenderas att kunden fyller i en ”Kundförsäkran” som återges i Bilaga IV till Förordningen. Denna kundförsäkran ska förnyas årligen. 

Ekonomiska aktörer och internetbaserade marknadsplatser ska rapportera (försök till eller genomförda) misstänkta transaktioner och betydande förluster eller stölder av sprängämnesprekursorer till medlemsstaternas nationella kontaktpunkter (Artikel 9 (4), (5), (6)).  

På Algol Chemicals strävar vi efter att göra vårt bästa för att förhindra att våra produkter hamnar i fel händer. Detta kan vi uppnå genom uppdaterade riskbedömningar, riktlinjer, utbildning av personal och regelbundna säkerhetsövningar på våra anläggningar. Vi måste även få en Kundförsäkran från alla våra kunder avseende de ämnen som omfattas av förordningen och blandningar där de ingår.

Källor: 

EU regulation 1148/2019

Guidelines for the implementation of Regulation (EU) 2019/1148 on the marketing and use of explosives precursors

 

 

Ämnesområden:  Säkerhet Miljöteknik