Våra ansvarsmål för 2022–2024

                 

Säkerhet

Mål: 0 olyckor och 59 säkerhetsinspektioner

För att nå våra mål genomför vi regelbundna säkerhetsinspektioner och övningar på alla våra anläggningar. Alla anställda har tillgång till elektroniska system för rapportering av säkerhetsobservationer (Granit) och överträdelser (Whistleblow). De flesta säkerhetsobservationer görs under säkerhetsronder och vi följer regelbundet upp antalet observationer och innehållet i dem. 

Vi ger medarbetarna all den säkerhetsutbildning som krävs för deras arbete under deras orientering, i enlighet med årsutbildningsplanen, och alltid i samband med eventuella förändringar i vår verksamhet. Våra medarbetare har tillgång till ett brett utbud av säkerhetsrelaterade onlineutbildningar.

AC_Accidents_2021
AC_Safety Reports_2021

Välbefinnande på jobbet

Mål: Friska och engagerade medarbetare 

Medarbetarnas välbefinnande övervakas genom god arbetsledning, regelbundna utvecklingssamtal och rapporter om välbefinnandet på arbetsplatsen. Resultatet i vår medarbetarundersökning som genomfördes våren 2021 var 3,9/5, vilket är över genomsnittet i förhållande till jämförelsegruppen. En positiv aspekt som lyftes fram i undersökningen var det stöd arbetsgemenskapen gav. Ett område som behöver förbättras är arbetets mentala och kognitiva påfrestningar.

För att minska arbetsbelastningen har vi vidtagit åtgärder i form av till exempel organisationsförändringar och effektivisering av processer. Medarbetarnas karriärer på Algol är vanligtvis långa – i genomsnitt 8,2 år – och cirka 30 % av Algol-personalen har arbetat på företaget i mer än 10 år.

 

Ansvar i leveranskedjan

Mål: Ansvarsbedömning av samarbetspartner

Våra värderingar är ansvarstagande, utveckling och samarbete. Som en del av kemikalieleveranskedjan har vi ansvar för funktionen, utvecklingen och samarbetet inom vår leveranskedja. Vi tillhandahåller onlineutbildningar för att lära ut våra värderingar och vår uppförandekod. Denna utbildning måste genomföras av alla medarbetare och är lätt att upprepa vid behov. 

Våra leverantörer och konsulter måste underteckna vår uppförandekod för leverantörer. Vi har riktlinjer och principer för hur vi väljer och utvärderar partner. Vi utvärderar även våra leverantörer vad gäller hållbarhet, och väljer leverantörer för de produkter vi behöver som uppfyller våra kunders krav på ansvar. 

Produktsäkerhet och efterlevnad är viktiga frågor för oss. Vi samlar systematiskt in information och produktdokumentation för att kunna följa REACH-kraven och till exempel förpacknings- och livsmedelslagstiftning. Vi säkerställer att våra produkter uppfyller de kvalitets- och renhetskrav som ställs på dem och att förpackningar har rätt märkning. Vi vidarebefordrar produktinformation i leverantörskedjan och informerar öppet om förändringar i produkter eller relaterade bestämmelser.

 

Miljö

Mål: Hållbar resursanvändning och färre utsläpp 

Vi har identifierat den miljöpåverkan vår verksamhet ger upphov till. Som distributör och förpackare av kemikalier uppstår vår mest betydande miljöpåverkan i användningen av resurser i våra egna produktionsanläggningar och i transporten av produkter från våra lager till våra kunders lager. 

Vi söker ständigt efter sätt att förebygga och minimera avfall. Där så är möjligt använder vi återvunna förpackningar och returnerar kasserade förpackningar för återanvändning. Vi arbetar för miljömässigt ansvarsfulla inköp och miljövänlig användning av energi, el och vatten. 

För att minska utsläppen från transporterna av våra produkter samarbetar vi och söker nya lösningar tillsammans med våra leverantörer och transportörer. 

Algol Chemicals Oy har anslutit sig till hållbarhetsbedömningssystemet Ecovadis. Vi arbetar också för att främja användningen av hållbar palmolja genom vårt medlemskap i RSPO

 

 

 

Läs mer