Vastuullisuustavoitteemme vuosille 2022-2024

                 

Turvallisuus

Tavoite: 0 tapaturmaa ja 59 turvakierrosta

Tavoitteiden saavuttamiseksi suoritamme säännöllisesti turvakierroksia ja -harjoituksia kaikilla toimipisteillämme. Koko henkilöstön käytössä on ohjelmistot turvallisuushavainnoista (Granite) sekä havaituista väärinkäytöksistä ilmoittamiseen (Whistleblow). Turvakierrosten aikana tehdään suurin osa turvahavainnoista, joiden määrää ja sisältöä seuraamme. 

Tarjoamme henkilöstölle työssä tarvittavaa turvallisuuskoulutusta osana perehdytystä, vuosittaisen koulutussuunnitelman mukaisesti ja aina toiminnassamme tapahtuvien muutosten johdosta. Henkilöstömme käytössä on monipuolisesti turvallisuusaiheista verkkovalmennusta.

 

AC_Accidents_2021
AC_Safety Reports_2021

Työhyvinvointi

Tavoite: Hyvinvoiva ja sitoutunut työntekijä

Henkilöstön työhyvinvointia seurataan hyvän esimiestyön, säännöllisten kehityskeskusteluiden ja työhyvinvointiselvitysten avulla. Kevään 2021 henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulos oli 3,9/5, mikä on yli vertailuryhmän keskiarvon. Positiivisena asiana korostui työyhteisöltä saatava tuki. Työn henkinen ja kognitiivinen kuormitus nousi kyselyssä parannettavana asiana esiin.

Työn kuormittavuuden vähentämiseksi olemme ryhtyneet toimiin mm. organisaatiomuutosten ja prosessien selkeyttämisen kautta. Työurat ovat Algolilla tyypillisesti pitkiä, keskimääräinen työura on 8,2 vuotta ja noin 30 % algolilaisista on työskennellyt yrityksessä yli 10 vuotta. 

 

Toimitusketjun vastuullisuus

Tavoite: Vastuullisuusarvioidut yhteistyökumppanit

Arvojamme ovat vastuunotto, kehittyminen ja yhteistyö. Osana kemikaalien toimitusketjua kannamme vastuumme toimitusketjumme toiminnasta, kehittymisestä ja hyvästä yhteistyöstä. Käytössämme on arvo- ja liiketoimintaperiaatteiden verkkovalmennukset, jotka jokaisen työntekijän tulee suorittaa ja joihin on tarvittaessa helppo palata. 

Toimittajilta ja alihankkijoilta edellytämme allekirjoitettua liiketoimintaperiaateasiakirjaa (Supplier CoBC). Käytössämme on ohjeistus ja periaatteet yhteistyökumppaneiden valintaa ja arviointia varten. Arvioimme toimittajiamme myös vastuullisuusnäkökulmasta ja valitsemme tuotteillemme toimittajat, jotka täyttävät asiakkaidemme vastuullisuusvaatimukset. 

Tuoteturvallisuus ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus on meille tärkeää.  Keräämme systemaattisesti tietoa ja tuotedokumentaatiota mm. tuotteiden REACH-asetuksen, pakkaus-  ja elintarvikesäädösten vaatimusten täyttämiseksi. Varmistamme että tuotteemme täyttävät niille asetetut laatu- ja puhtausvaatimukset ja että pakkaukset on merkitty asianmukaisesti. Välitämme tuotetietoa toimitusketjussa edelleen ja tiedotamme avoimesti tuotteissa tai niitä koskevissa säädöksissä tapahtuneista muutoksista. 

 

Ympäristö

Tavoite: Kestävä resurssien käyttö ja päästöjen vähentäminen  

Olemme tunnistaneet toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset. Kemikaalien jakelijana ja pakkaajana merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat omien tuotantolaitostemme resurssien käytöstä sekä tuotteidemme kuljetuksista varastoistamme asiakkaidemme varastoihin.

Etsimme jatkuvasti keinoja ennaltaehkäistä ja vähentää jätteen muodostumista. Käytämme mahdollisuuksien mukaan kiertopakkauksia ja toimitamme käytöstä poistetut pakkaukset hyötykäyttöön. Kiinnitämme huomiota energian, sähkön ja veden ympäristövastuulliseen hankintaan ja käyttöön. 

Tuotteidemme kuljetuksista aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi teemme yhteistyötä ja etsimme ratkaisuja yhdessä toimittajiemme ja kuljetusliikkeidemme kanssa. 

Algol Chemicals Oy on liittynyt kestävän kehityksen arviointijärjestelmään Ecovadis. Olemme myös sitoutuneet edistämään kestävän palmuöljyn käyttöä RSPO-jäsenyyden kautta. 

 

 

 

Lue aiheesta lisää

Artikkeli: Vuoden 2022 vastuullisuustavoitteet saavutettiin pääosin

Lisää vastuullisuudestamme Algol-konsernin vastuullisuussivuilta